Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Germania) la 13 ianuarie 2020 – DB Netz AG/Bundesrepublik Deutschland

(Cauza C-12/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Părțile din procedura principală

Reclamantă: DB Netz AG

Pârâtă: Republica Federală Germania

Întrebările preliminare

1)    Regulamentul (UE) nr. 913/20101 , în special în ceea ce privește responsabilitățile atribuite consiliului de administrație pentru un coridor de transport de marfă prevăzute la articolul 13 alineatul (1), la articolul 14 alineatul (9) și la articolul 18 litera (c) din acest regulament, trebuie interpretat în sensul că consiliul de administrație pentru un coridor de transport de marfă este autorizat să definească el însuși procedura de depunere a cererilor de alocare a capacității de infrastructură la ghișeul unic menționat la articolul 13 alineatul (1) din regulament și să prevadă în acest scop, de exemplu, – în circumstanțe precum cele din speță – utilizarea exclusivă a unui instrument electronic de înregistrare sau această procedură intră sub incidența dispozițiilor generale prevăzute la articolul 27 alineatele (1) și (2) coroborat cu punctul 3 litera (a) din anexa IV la Directiva 2012/34/UE2 , astfel încât procedura să poată fi stabilită numai de administratorii de infrastructură implicați într-un coridor de transport de marfă, în documentul respectiv de referință al rețelei acestora?

2)    În cazul în care la prima întrebare se răspunde în sensul că procedura menționată la punctul 1 trebuie să fie reglementată exclusiv în documentul de referință al rețelei administratorilor de infrastructură implicați într-un coridor de transport de marfă, verificarea documentului de referință al rețelei efectuată de un organism național de control este prevăzută, în această privință, la articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 913/2010 sau, tot în mod exclusiv, de dispozițiile Directivei 2012/34/UE și de dispozițiile de drept național adoptate în scopul transpunerii acesteia?

a)     În cazul în care verificarea este reglementată de articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 913/2010, este compatibil cu dispozițiile acestuia faptul că un organism național de control contestă o dispoziție din cadrul documentului de referință al rețelei, astfel cum este menționat la punctul 1, fără a acționa în comun și în mod coerent în această privință cu organismele de control ale celorlalte state implicate în coridorul de transport de marfă sau, cel puțin, fără a le consulta în prealabil, în efortul de asigurare a unei acțiuni coerente?

b)     În măsura în care verificarea este reglementată de dispozițiile Directivei 2012/34/UE și de dispozițiile de drept național adoptate în scopul transpunerii acesteia, este compatibil cu acestea, în special cu obligația generală de coordonare prevăzută la articolul 57 alineatul (1) a doua teză din această directivă, faptul că un organism național de control contestă o astfel de dispoziție, fără a acționa în comun și în mod coerent în această privință cu organismele de control ale celorlalte state implicate în coridorul de transport de marfă sau, cel puțin, fără a le consulta în prealabil, în efortul de asigurare a unei acțiuni coerente?

3)    În cazul în care la prima întrebare se răspunde în sensul că consiliul de administrație pentru un coridor de transport de marfă este autorizat să definească el însuși procedura menționată la punctul 1, un organism național de control este autorizat în temeiul articolului 20 din Regulamentul (UE) nr. 913/2010 sau al dispozițiilor Directivei 2012/34/UE și al dispozițiilor de drept național elaborate în scopul transpunerii acesteia, să verifice documentul de referință al rețelei unui administrator de infrastructură cu privire la aspecte care depășesc conformitatea conținutului acestuia cu procedura definită de consiliul de administrație și să le conteste dacă este cazul atunci când documentul de referință al rețelei unui administrator de infrastructură conține dispoziții privind această procedură? În cazul unui răspuns afirmativ, cum trebuie să se răspundă la întrebările formulate la punctul 2 literele a) și b) în raport cu această competență a organismului de control?

4)    În măsura în care, pe baza întrebărilor precedente, organismelor naționale de control le revin competențe de a verifica procedura menționată la punctul 1, articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 913/2010 trebuie interpretat în sensul că respectivul cadru definit de comitetul executiv potrivit acestei dispoziții reprezintă legislația Uniunii care este obligatorie pentru organismele naționale de control și pentru instanțele naționale, beneficiază de aplicare prioritară în raport cu dreptul național și face obiectul interpretării în ultimă instanță de către Curte?

5)    În cazul unui răspuns afirmativ la cea de a patra întrebare, dispoziția adoptată în temeiul articolului 14 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 913/2010 de către comitetele executive ale tuturor coridoarelor de transport de marfă prevăzute la articolul 8 alineatul (2) din cadrul normativ respectiv, potrivit căreia capacitatea coridorului trebuie să fie publicată și alocată prin intermediul unui sistem internațional de cereri care ar trebui să fie coordonat, în măsura posibilului, cu celelalte coridoare de transport de marfă, se opune deciziei unui organism național de reglementare prin care unui administrator de infrastructură implicat într-un coridor de transport de marfă îi sunt furnizate indicații privind crearea acestui sistem de cereri pentru documentul de referință al rețelei acestuia, care nu sunt coordonate cu organismele naționale de control din celelalte state implicate în coridoarele de transport de marfă?

____________

1 Regulamentul (UE) nr. 913/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2010 privind rețeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv (JO 2010, L 276, p. 22).

2 Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spațiului feroviar unic european (JO 2012, L 343, p. 32).