Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Nemecko) 13. januára 2020 – DB Netz AG/Spolková republika Nemecko

(vec C-12/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: DB Netz AG

Žalovaná: Spolková republika Nemecko

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa nariadenie (EÚ) č. 913/20101 najmä s ohľadom na úlohy, ktoré z článku 13 ods. 1, článok 14 ods. 9 a článok 18 písm. c) tohto nariadenia vyplývajú pre správnu radu koridoru nákladnej dopravy, vykladať v tom zmysle, že správna rada je v súvislosti s koridorom nákladnej dopravy sama oprávnená prijať úpravu postupu predkladania žiadostí o pridelenie kapacity infraštruktúry na mieste jedného kontaktu uvedenom v článku 13 ods. 1 nariadenia a v tejto súvislosti tak, ako v prípade skutkových okolností vo veci samej, zaviesť povinnosť používať výlučne elektronický rezervačný nástroj alebo podlieha takýto postup všeobecným ustanoveniam článku 27 ods. 1 a 2 v spojení s bodom 3 písm. a) prílohy IV smernice 2012/34/EÚ2 , a teda takýto postup môže vo svojich podmienkach používania siete upraviť iba pridružený manažér infraštruktúry, ktorý sa zúčastňuje na koridore nákladnej dopravy?

2.    V prípade, ak sa má na prvú otázku odpovedať tak, že pravidlá postupu uvedeného v bode 1 má vo svojich podmienkach používania siete upraviť pridružený manažér infraštruktúry, ktorý sa zúčastňuje na koridore nákladnej dopravy, má sa pri preskúmaní týchto podmienok používania siete národným regulačným orgánom postupovať podľa článku 20 nariadenia (EÚ) č. 913/2010 alebo sa takéto preskúmanie riadi výlučne ustanoveniami smernice 2012/34/EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktoré slúžia na jej prebratie?

a)    Ak sa preskúmanie vykoná podľa článku 20 nariadenia (EÚ) č. 913/2010, je v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia, aby národný regulačný orgán odmietol takéto pravidlá upravené v podmienkach používania siete, akými sú pravidlá uvedené v bode 1, bez toho, aby v tejto súvislosti postupoval v spolupráci a jednotne s regulačnými orgánmi ostatných členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na koridore nákladnej dopravy resp. bez toho, aby s takýmito orgánmi uvedenú záležitosť najskôr prekonzultoval v rámci snahy o jednotný postup?

b)    Ak sa preskúmanie spravuje ustanoveniami smernice 2012/34/EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi slúžiacimi na jej prebratie, je v súlade s týmito ustanoveniami a najmä s koordinačnou povinnosťou upravenou v článku 57 ods. 1 druhej vete tejto smernice, aby národný regulačný orgán odmietol predmetné pravidlá bez toho, aby v tejto súvislosti postupoval v spolupráci a jednotne s regulačnými orgánmi ostatných členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na koridore nákladnej dopravy resp. bez toho, aby s takýmito orgánmi uvedenú záležitosť najskôr prekonzultoval v rámci snahy o jednotný postup?

3.    V prípade, ak sa má na prvú otázku odpovedať tak, že správna rada má právomoc samostatne upraviť v rámci koridoru nákladnej dopravy postup uvedený v bode 1, má národný regulačný orgán podľa článku 20 nariadenia (EÚ) č. 913/2010 alebo ustanovení smernice 2012/34/EÚ a vnútroštátnych právnych predpisov prijatých na účely jej prebratia právo skúmať podmienky používania siete prijaté manažérom infraštruktúry, nad rámec posudzovania súladu ich obsahu s postupom stanoveným správnou radou a prípadne ich spochybniť, ak sú súčasťou podmienok používania siete vydaných manažérom infraštruktúry aj pravidlá takéhoto postupu? V prípade kladnej odpovede, ako sa má odpovedať na otázky o právomoci regulačného orgánu uvedené v bode 2 písm. a) a b)?

4.    Ak sú národné regulačné orgány vychádzajúc z predchádzajúcich otázok oprávnené skúmať postup uvedený v bode 1, má sa článok 14 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 913/2010 vykladať v tom zmysle, že v prípade rámca, ktorý podľa tohto ustanovenia prijala výkonná rada, ide o ustanovenia práva Únie, ktoré sú záväzné pre národné regulačné orgány a vnútroštátne súdy a majú prednosť pred uplatnením vnútroštátneho práva a že podlieha konečnému záväznému výkladu Súdneho dvora?

5.    V prípade kladnej odpovede na štvrtú otázku, bráni ustanovenie článku 8 ods. 2 príslušného rámca, ktoré na základe článku 14 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 913/2010 prijali výkonné rady všetkých koridorov nákladnej dopravy, a podľa ktorého sa kapacita koridoru zverejní a pridelí prostredníctvom medzinárodného systému na podávanie žiadostí, ktorý sa má v čo možno najväčšom rozsahu zosúladiť s ostatnými koridormi nákladnej dopravy, rozhodnutiu národného regulačného orgánu, ktorým sa manažérovi infraštruktúry zúčastnenému na koridore nákladnej dopravy určujú v súvislosti s jeho podmienkami používania siete podmienky organizácie takéhoto systému pre podávanie žiadostí, ktoré nie sú predmetom dohody s národnými regulačnými orgánmi ostatných štátov, ktoré sa zúčastňujú na koridoroch nákladnej dopravy?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 13/2010 z 22. septembra 2010 o európskej železničnej sieti pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu (Ú. v. EÚ L 276, 2010, s. 22).

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (Ú. v. EÚ L 343, 2012, s. 32).