Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Nemčija) 13. januarja 2020 – DB Netz AG/Bundesrepublik Deutschland

(Zadeva C-12/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: DB Netz AG

Tožena stranka: Bundesrepublik Deutschland

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je Uredbo (EU) št. 913/20101 , zlasti glede nalog, ki so upravnemu odboru tovornega koridorja naložene v členih 13(1), 14(9) in 18(c) te uredbe, treba razlagati tako, da je upravni odbor pooblaščen, da za tovorni koridor sam opredeli postopek za vlaganje prošenj za dodelitev infrastrukturnih zmogljivosti v okviru sistema „vse na enem mestu“ iz člena 13(1) te uredbe in pri tem morda – tako kot v obravnavanem primeru – predpiše izključno uporabo elektronskega orodja za oddajanje vlog, ali pa veljajo za ta postopek splošne določbe iz člena 27(1) in (2) Direktive 2012/34/EU2 v povezavi s Prilogo IV, točka 3(a), te direktive, tako da ga smejo v svojih programih omrežja opredeliti izključno upravljavci infrastrukture, ki jih zadeva posamezni tovorni koridor?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje, da se sme postopek, naveden v točki 1, opredeliti samo v programu omrežja upravljavcev infrastrukture, ki jih zadeva posamezni tovorni koridor: ali temelji nadzor programa omrežja, ki ga v zvezi s tem izvede nacionalni regulatorni organ, na členu 20 Uredbe (EU) št. 913/2010 ali pa ravno tako izključno na določbah Direktive 2012/34/EU in nacionalnih predpisih, s katerimi je bila ta prenesena?

(a)    Če nadzor temelji na členu 20 Uredbe (EU) št. 913/2010: ali je z določbami tega člena združljivo, da nacionalni regulatorni organ oporeka določbi programa omrežja, kakršna je navedena v točki 1, ne da bi pri tem deloval skupaj in vsebinsko enotno z regulatornimi organi drugih držav članic, ki jih zadeva posamezni tovorni koridor, ali se z njimi v prizadevanju za enotno delovanje vsaj predhodno posvetoval?

(b)    Če nadzor temelji na določbah Direktive 2012/34/EU in nacionalnih predpisih, s katerimi je bila ta prenesena: ali je z njimi, zlasti s splošno obveznostjo usklajevanja, ki je določena v členu 57(1), drugi stavek, te direktive, združljivo, da nacionalni regulatorni organ takšni določbi oporeka, ne da bi pri tem deloval skupaj in vsebinsko enotno z regulatornimi organi drugih držav članic, ki jih zadeva posamezni tovorni koridor, ali se z njimi v prizadevanju za enotno delovanje vsaj predhodno posvetoval?

3.    Če je odgovor na prvo vprašanje, da je upravni odbor pooblaščen, da za tovorni koridor sam opredeli postopek, naveden v točki 1: ali je nacionalni regulatorni organ, kadar program omrežja upravljavca infrastrukture vsebuje določbe o postopku, ki ga je opredelil upravni odbor, v skladu s členom 20 Uredbe (EU) št. 913/2010 ali z določbami Direktive 2012/34/EU in predpisi, s katerimi je bila prenesena, pooblaščen za to, da v programu omrežja upravljavca infrastrukture preveri kaj več kot zgolj, ali je ta program vsebinsko skladen s tem postopkom, in da mu po potrebi oporeka? Če je odgovor na to pritrdilen: kakšen je odgovor na vprašanji, navedeni v točki 2(a) in (b), glede tega pooblastila regulatornega organa?

4.    Če iz odgovorov na zgornja vprašanja izhaja, da je nacionalni regulatorni organ pooblaščen za preveritev postopka, navedenega v točki 1: ali je treba člen 14(1) Uredbe (EU) št. 913/2010 razlagati tako, da gre pri okviru, ki ga v skladu s to določbo opredeli izvršni odbor, za pravo Unije, ki zavezuje nacionalne regulatorne organe in nacionalna sodišča, ki se uporablja prednostno pred nacionalnim pravom, in za katerega velja dokončna in zavezujoča razlaga Sodišča?

5.    Če je odgovor na četrto vprašanje pritrdilen: ali določba iz člena 8(2) posameznega okvira, ki so jo v skladu s členom 14(1) Uredbe (EU) št. 913/2010 določili izvršni odbori vseh tovornih koridorjev in v skladu s katero je zmogljivost koridorja treba objavljati in dodeljevati prek mednarodnega sistema za prošnje, ki naj bo čim bolj usklajen z drugimi tovornimi koridorji, nasprotuje odločbi, s katero nacionalni regulatorni organ upravljavcu infrastrukture, ki ga zadeva posamezni tovorni koridor, postavlja zahteve v zvezi z ureditvijo tega sistema, ki niso usklajene z nacionalnimi regulatornimi organi drugih držav članic, ki jih tudi zadeva ta tovorni koridor?

____________

1 Uredba (EU) št. 913/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o evropskem železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet (UL 2010, L 276, str. 22).

2 Direktiva 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja (UL 2012, L 343, str. 32).