Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Tyskland) den 13 januari 2020 – DB Netz AG mot Förbundsrepubliken Tyskland

(Mål C-12/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Parter i det nationella målet

Klagande: DB Netz AG

Motpart: Förbundsrepubliken Tyskland

Tolkningsfrågor

1.    Ska förordning (EU) nr 913/2010(1 ), särskilt med hänsyn till de uppgifter som tilldelats styrelsen för en godskorridor enligt artiklarna 13.1, 14.9 och 18 c i den förordningen, tolkas så, att styrelsen för en godskorridor har befogenhet att själv fastställa förfarandet för ingivandet av ansökningar om tilldelning av infrastrukturkapacitet vid den enda kontaktpunkt som avses i artikel 13.1 i förordningen, och därvid till exempel, såsom under sådana omständigheter som i förevarande mål, föreskriva att uteslutande ett elektroniskt bokningsverktyg ska användas, eller omfattas detta förfarande av de allmänna bestämmelserna i artikel 27.1 och 27.2 jämförd med punkt 3 a i bilaga IV till direktiv 2012/34/EU, så att det endast får regleras av en infrastrukturförvaltare som berörs av en godskorridor i dennes berörda beskrivning av järnvägsnätet?

2.    Om den första frågan ska besvaras så, att en reglering av det förfarande som avses i fråga 1 endast ska ske i beskrivningen av järnvägsnätet av en infrastrukturförvaltare som berörs av en godskorridor, ska granskningen av beskrivningen av järnvägsnätet av ett nationellt regleringsorgan i detta avseende genomföras enligt artikel 20 i förordning (EU) nr 913/2010 eller uteslutande enligt bestämmelserna i direktiv 2012/34/EU(2 ) och de bestämmelser i nationell rätt som antagits för att införliva detta direktiv?

a)     För det fall granskningen ska genomföras enligt artikel 20 i förordning (EU) nr 913/2010, är det då förenligt med bestämmelserna i denna förordning att ett nationellt regleringsorgan invänder mot en bestämmelse i beskrivningen av järnvägsnätet, såsom den i fråga 1, utan att härvid gemensamt och i sak enhetligt agera med regleringsorganen i de andra stater som berörs av godskorridorerna, eller åtminstone på förhand samråda med dessa i ett försök att uppnå ett enhetligt tillvägagångssätt?

b)     I den mån granskningen sker enligt bestämmelserna i direktiv 2012/34/EU och de nationella bestämmelser som antagits för att införliva detta, är det förenligt med dessa bestämmelser, särskilt med den allmänna samordningsskyldighet som föreskrivs i artikel 57.1 andra meningen i detta direktiv, att ett nationellt regleringsorgan invänder mot en sådan bestämmelse utan att därvid agera gemensamt och i sak enhetligt med regleringsorganen i andra stater som berörs av godskorridoren eller åtminstone på förhand samråda med dessa i ett försök att uppnå ett enhetligt tillvägagångssätt?

3.    Om den första frågan ska besvaras så, att styrelsen för en godskorridor har befogenhet att själv fastställa det förfarande som avses i punkt 1, har då ett nationellt regleringsorgan enligt artikel 20 i förordning (EU) nr 913/2010 eller bestämmelserna i direktiv 2012/34/EU och de rättsregler som antagits för att införliva dessa, befogenhet att göra en granskning av en infrastrukturförvaltares beskrivning av järnvägsnätet som går utöver en granskning av om den överensstämmer med det förfarande som fastställts av styrelsen och, i förekommande fall, invända mot den, när en infrastrukturförvaltarens beskrivning av järnvägsnätet innehåller bestämmelser avseende detta förfarande? Om frågan besvaras jakande, hur ska frågorna 2 a och b besvaras med avseende på regleringsorganets befogenhet?

4.    Ska artikel 14.1 i förordning (EU) nr 913/2010, i den mån de nationella regleringsorganen på grundval av [svaren på] ovanstående frågor har befogenhet att granska det förfarande som avses i fråga 1, tolkas så, att det ramverk som har fastställts av direktionen med stöd av denna bestämmelse utgör unionsrätt som är bindande för de nationella regleringsorgan och nationella domstolar, som har företräde framför tillämpningen av nationell rätt och som EU-domstolen har befogenhet att göra den slutgiltiga tolkningen av?

5.    För det fall fråga 4 ska besvaras jakande: Utgör den bestämmelse som enligt artikel 14.1 i förordning (EU) nr 913/2010 antagits av direktionen för samtliga godskorridorer i artikel 8.2 i det berörda ramverket enligt vilken korridorskapaciteten ska offentliggöras och tilldelas enligt ett internationellt system för ansökningar som i största möjligaste mån ska samordnas med andra godskorridorer, hinder mot ett beslut som antagits av ett nationellt regleringsorgan, varigenom riktlinjer har upprättats för en infrastrukturförvaltare som berörs av en godskorridor för dess beskrivning av järnvägsnätet för utformning av detta system för ansökningar, som inte har samordnats med de nationella regleringsorganen i andra stater som berörs av godskorridorerna?

____________

(1 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 913/2010 av den 22 september 2010 om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik (EUT L 276, 2010, s. 22).

(2 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (EUT L 343, 2012, s. 34).