Language of document :

Преюдициално запитване от Finanzgericht Düsseldorf (Германия), постъпило на 9 януари 2020 г. — VS/Hauptzollamt Münster

(Дело C-7/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Finanzgericht Düsseldorf

Страни в главното производство

Жалбоподател: VS

Ответник: Hauptzollamt Münster

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 71, параграф 1, втора алинея от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност1 да се тълкува в смисъл, че разпоредбата на член 87, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза2 следва да се приложи по аналогия към възникването на данъка върху добавената стойност (данък върху оборота при внос)?

____________

1 ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7.

2 ОВ L 269, 2013 г., стр. 1.