Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht Düsseldorf (Německo) dne 9. ledna 2020 – VS v. Hauptzollamt Münster

(Věc C-7/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Finanzgericht Düsseldorf

Účastníci původního řízení

Žalobce: VS

Žalovaný: Hauptzollamt Münster

Předběžná otázka

Musí být čl. 71 odst. 1 druhý pododstavec směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty1 vykládán v tom smyslu, že ustanovení čl. 87 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie2 , se obdobně použije na vznik daně z přidané hodnoty (daň z obratu při dovozu)?

____________

1 Úř. věst. 2006, L 347, s. 1.

2 Úř. věst. 2013, L 269, s. 1.