Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgerichts Düsseldorf (Tyskland) den 9. januar 2020 – VS mod Hauptzollamt Münster

(Sag C-7/20)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Finanzgericht Düsseldorf

Parter i hovedsagen

Sagsøger: VS

Sagsøgt: Hauptzollamt Münster

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 71, stk. 1, andet afsnit, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem 1 fortolkes således, at bestemmelsen i artikel 87, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen 2 skal anvendes analogt på momspligtens (importmoms) indtræden?

____________

1 EUT 2006, L 347, s. 1.

2 EUT 2013, L 269, s. 1.