Language of document :

A Finanzgericht Düsseldorf (Németország) által 2020. január 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – VS kontra Hauptzollamt Münster

(C-7/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Finanzgericht Düsseldorf

Az alapeljárás felei

Felperes: VS

Alperes: Hauptzollamt Münster

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv1 71. cikke (1) bekezdésének második albekezdését, hogy az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet2 87. cikkének (4) bekezdésében foglalt rendelkezést a héa (behozatalt terhelő forgalmi adó) keletkezésére megfelelően alkalmazni kell?

____________

1 HL 2006. L 347., 1. o.; helyesbítések: HL 2007. L 335., 60. o.; HL 2015. L 323., 31. o.

2 HL 2013. L 269., 1. o.; helyesbítések: HL 2013. L 287., 90. o., HL 2016. 267., 2. o.; HL 2018. 173., 35. o.