Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 9. janvārī iesniedza Finanzgericht Düsseldorf (Vācija) – VS/Hauptzollamt Münster

(Lieta C-7/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Finanzgericht Düsseldorf

Pamatlietas puses

Prasītājs: VS

Atbildētāja: Hauptzollamt Münster

Prejudiciālais jautājums

Vai Padomes Direktīvas 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 1 71. panta 1. punkta otrā daļa ir jāinterpretē tādējādi, ka attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa (apgrozījuma nodoklis importam) rašanos pēc analoģijas ir jāpiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu 2 , 87. panta 4. punkta noteikums?

____________

1 OV 2006, L 347, 1. lpp.

2 OV 2013, L 269, 1. lpp.