Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Düsseldorf (Duitsland) op 9 januari 2020 – VS / Hauptzollamt Münster

(Zaak C-7/20)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Finanzgericht Düsseldorf

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: VS

Verwerende partij: Hauptzollamt Münster

Prejudiciële vraag

Moet artikel 71, lid 1, tweede alinea, van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde1 aldus worden uitgelegd dat de bepaling van artikel 87, lid 4, van verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie2 naar analogie van toepassing is op het ontstaan van de btw-schuld (omzetbelasting bij invoer)?

____________

1 PB 2006, L 347, blz. 1.

2 PB 2013, L 269, blz. 1.