Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Finanzgericht Düsseldorf (Germania) la 9 ianuarie 2020 – VS/Hauptzollamt Münster

(Cauza C-7/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Finanzgericht Düsseldorf

Părțile din procedura principală

Reclamantă: VS

Pârâtă: Hauptzollamt Münster

Întrebarea preliminară

Articolul 71 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată1 trebuie interpretat în sensul că dispozițiile articolului 87 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii2 trebuie aplicate prin analogie în ceea ce privește nașterea TVA-ului (impozitului pe cifra de afaceri la import)?

____________

1 JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7.

2 JO 2013, L 269, p. 1.