Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Düsseldorf (Nemecko) 9. januára 2020 – VS/Hauptzollamt Münster

(vec C-7/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Finanzgericht Düsseldorf

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: VS

Žalovaný: Hauptzollamt Münster

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 71 ods. 1 druhý pododsek smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty1 vykladať v tom zmysle, že ustanovenie článku 87 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie2 sa má primerane uplatniť na vznik DPH (daň z obratu pri dovoze)?

____________

1 Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.

2 Ú. v. EÚ L 269, 2013, s. 1.