Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) den 9 januari 2020 – VS mot Hauptzollamt Münster

(Mål C-7/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Finanzgericht Düsseldorf

Parter i det nationella målet

Sökande: VS

Svarande: Hauptzollamt Münster

Tolkningsfråga

Ska artikel 71.1 andra stycket i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt1 tolkas så, att bestämmelsen i artikel 87.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen2 ska tillämpas på motsvarande sätt på uppkomst av mervärdesskatt (mervärdesskatt för import)?

____________

1 EUT L 347, 2006, s.1.

2 EUT L 269, 2013, s.1.