Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberlandesgericht Düsseldorf (Saksamaa) 7. jaanuaril 2020 – Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. versus Vodafone GmbH

(kohtuasi C-5/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberlandesgericht Düsseldorf

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Kostja: Vodafone GmbH

Eelotsuse küsimused

1.    Kas määruse (EL) 2015/21201 artikli 3 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii,et lõppkasutajate õigus kasutada internetiühenduse teenust vabalt valitud lõppseadmetes hõlmab ka õigust kasutada avaliku elektroonilise side võrgu lõpp-punktiga vahetult ühendatud lõppseadme (nt nutitelefon, tahvelarvuti) internetiühendust ka teiste lõppseadmetega (muu tahvelarvuti/nutitelefon) (edaspidi „tethering“)?

2.    Kui esimesele küsimusele tuleb vastata jaatavalt:

Kas viidatud määruse artikli 3 lõikeid 1 ja 2 tuleb tõlgendada nii, et lõppkasutaja õigust kasutada vabalt valitud lõppseadmeid piiratakse lubamatult juhul, kui tethering ei ole lepinguliselt keelatud ega tehniliselt piiratud, kuid lepingus on kokku lepitud, et erinevalt ilma tetheringita tarbitud andmemahust ei sisaldu tetheringi kaudu tarbitud andmemaht nullmääraga (zero-rating) pakkumuses, vaid selle üle peetakse arvestust väljaspool põhipaketis sisalduvat andmemahtu ja andmemahu ületamise korral tuleb selle eest maksta lisatasu?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrus (EL) 2015/2120, millega nähakse ette avatud internetiühendust käsitlevad meetmed ning millega muudetakse direktiivi 2002/22/EÜ universaalteenuse ning kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste puhul ning määrust (EL) nr 531/2012, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires (ELT 2015, L 310, lk 1).