Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Düsseldorf (Nemecko) 7. januára 2020 – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Vodafone GmbH

(vec C-5/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberlandesgericht Düsseldorf

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Žalovaná: Vodafone GmbH

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa článok 3 ods. 1 nariadenia č. 2015/21201 vykladať v tom zmysle, že právo koncových užívateľov využívať koncové zariadenia podľa vlastného výberu prostredníctvom ich služby prístupu k internetu zahŕňa aj právo používať službu prístupu k internetu prostredníctvom koncového zariadenia (napríklad smartfón, tablet) priamo pripojeného na rozhranie verejnej telekomunikačnej siete aj s pomocou iných koncových zariadení (iný tablet/smartfón) (zdieľanie internetového pripojenia)?

2.    V prípade kladnej odpovede na prvú otázku:

Má sa článok 3 ods. 1 a 2 tohto nariadenia vykladať v tom zmysle, že za neprípustné obmedzenie voľby koncového zariadenia koncovým užívateľom sa považuje situácia, kedy zdieľanie internetového pripojenia nie je zmluvne zakázané, ani technicky obmedzené, avšak na základe zmluvnej dohody nie sú objemy dát používané prostredníctvom zdieľania, na rozdiel od objemov dát používaných bez zdieľania internetového pripojenia, zahrnuté v takzvanej ponuke „Zero-Rating“, ale sa pripočítavajú k základnému objemu a pri prekročení sa osobitne účtujú?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2120 z 25. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu a ktorým sa mení smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb a nariadenie (EÚ) č. 531/2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 310, 2015, s. 1).