Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (Испания), постъпило на 27 януари 2020 г. — ZP/Delegación del Gobierno en Melilla

(Дело C-38/20)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla

Страни в главното производство

Жалбоподател: ZP

Ответник: Delegación del Gobierno en Melilla

Преюдициални въпроси

Трябва ли членове 18 ДФЕС, 49 ДФЕС, 63 ДФЕС и 65 ДФЕС да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална правна уредба като съдържащата се в членове 18, 4 и 29 от Ley 8/1975, de 12 de marzo, de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional (Закон 8/1975 от 12 март 1975 г. за районите и обектите от значение за националната отбрана), и в член 37 от RD 689/1978, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional, que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional (Кралски декрет 689/1978 от 10 февруари 1978 г., с който се одобрява Правилник за районите и обектите от значение за националната отбрана, с който се урежда прилагането на Закон 8/1975 от 12 март 1975 г. за районите и обектите от значение за националната отбрана), доколкото тези разпоредби налагат строги ограничения върху упражняването на правото на собственост от чужди граждани, включително необходимостта от получаване на разрешение от военен орган за пълноценното упражняване на това право, като за непритежаването на такова разрешение се налага административна санкция, каквато във всички случаи не се прилага по отношение на испанските граждани, когато такива ограничения се налагат на граждани на трети държави, осъществяващи подлежащите на ограничение дейности заедно с граждани на Европейския съюз?

При утвърдителен отговор на предходния въпрос, трябва ли членове 18 ДФЕС, 49 ДФЕС, 63 ДФЕС и 65 от ДФЕС да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална правна уредба като съдържащата се в членове 18, 4 и 29 от Ley 8/1975, de 12 de marzo, de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional (Закон 8/1975 от 12 март 1975 г. за районите и обектите от значение за националната отбрана), и в член 37 от RD 689/1978, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional, que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional (Кралски декрет 689/1978 от 10 февруари 1978 г., с който се одобрява Правилник за районите и обектите от значение за националната отбрана, с който се урежда прилагането на Закон 8/1975 от 12 март 1975 г. за районите и обектите от значение за националната отбрана), доколкото тези разпоредби налагат строги ограничения върху упражняването на правото на собственост от чужди граждани, включително необходимостта от получаване на разрешение от военен орган за пълноценното упражняване на това право, като за непритежаването на такова разрешение се налага административна санкция, каквато във всички случаи не се прилага по отношение на испанските граждани, ако тези ограничения са обосновани въз основа на императивни съображения от общ интерес, свързани с националната отбрана, като се вземе предвид изключително значението на обществените интереси във връзка с националната отбрана в охраната на анклави с особено стратегическо значение?

____________