Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (Spanje) op 27 januari 2020 – ZP / Delegación del Gobierno en Melilla

(Zaak C-38/20)

Procestaal: Spaans

Verwijzende rechter

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla

Partijen in het hoofdgeding

Appellant: ZP

Geappelleerde: Delegación del Gobierno en Melilla

Prejudiciële vragen

Moeten de artikelen 18, 49, 63 en 65 VWEU aldus worden uitgelegd dat zij in de weg staan aan een nationale regeling als neergelegd in de artikelen 18, 4 en 29 van Ley 8/1975, de 12 de marzo, de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional (wet 8/1975 van 12 maart 1975 inzake zones en installaties van belang voor de landsverdediging) en artikel 37 van Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional (koninklijk besluit 689/1978 van 10 februari 1978 tot vaststelling van de regeling inzake zones en installaties van belang voor de landsverdediging), waarbij Ley 8/1975 […] wordt uitgevoerd, doordat deze ernstige beperkingen opleggen aan de uitoefening van het eigendomsrecht door buitenlanders, waaronder een verplichte militaire vergunning om dat recht ten volle uit te oefenen, bij gebreke waarvan een administratieve boete wordt opgelegd die in ieder geval niet van toepassing is op Spaanse onderdanen, wanneer dergelijke beperkingen worden opgelegd aan derdelanders die de aan beperkingen onderworpen activiteiten uitvoeren in samenwerking met burgers van de Unie?

Indien de vorige vraag bevestigend wordt beantwoord, moeten de artikelen 18, 49, 63 en 65 VWEU dan aldus worden uitgelegd dat zij in de weg staan aan een nationale regeling als neergelegd in de artikelen 18, 4 en 29 van Ley 8/1975, de 12 de marzo, de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional en artikel 37 van Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional, waarbij Ley 8/1975 […] wordt uitgevoerd, doordat deze ernstige beperkingen opleggen aan de uitoefening van het eigendomsrecht door buitenlanders, waaronder een verplichte militaire vergunning om dat recht ten volle uit te oefenen, bij gebreke waarvan een administratieve boete wordt opgelegd die in ieder geval niet van toepassing is op Spaanse onderdanen, als dergelijke beperkingen gerechtvaardigd zijn om dwingende redenen van algemeen belang op het gebied van landsverdediging, uitsluitend gelet op het gewicht van de openbare belangen die met betrekking tot de landsverdediging bestaan bij de vrijwaring van enclaves van bijzonder strategisch belang?

____________