Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceute y Melilla (Španielsko) 27. januára 2020 – ZP/Delegación del Gobierno en Melilla

(vec C-38/20)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceute y Melilla

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: ZP

Odporca v odvolacom konaní: Delegación del Gobierno en Melilla

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa vychádzať z toho, že články 18, 49, 63 a 65 ZFEÚ bránia vnútroštátnej právnej úprave, akú tvoria články 18, 4 a 29 Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional (zákon 8/1975 z 12. marca o územiach a zariadeniach dôležitých pre národnú obranu) a článok 37 Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la Defensa nacional, que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional (kráľovský dekrét 689/1978 z 10. februára, ktorým sa schvaľuje nariadenie o územiach a zariadeniach dôležitých pre národnú obranu, ktorým sa vykonáva zákon 8/1975 z 12. marca o územiach a zariadeniach dôležitých pre národnú obranu), v rozsahu, v akom tieto články ukladajú vážne obmedzenia výkonu vlastníckeho práva zo strany cudzincov, vrátane povinnosti získať vojenské povolenie na úplný výkon tohto práva, ktorej nedodržanie má za následok uloženie administratívnej sankcie, ktorá sa v každom prípade nevzťahuje na španielskych štátnych príslušníkov, pokiaľ sa také obmedzenia ukladajú cudzincom z tretích štátov, ak vykonávajú činnosti podliehajúce obmedzeniu spolu so štátnymi príslušníkmi Európskej únie?

2.    V prípade, ak je odpoveď na predchádzajúcu otázku kladná, má sa vychádzať z toho, že články 18, 49, 63 a 65 ZFEÚ bránia vnútroštátnej právnej úprave, akú tvoria články 18, 4 a 29 zákona 8/1975 z 12. marca o územiach a zariadeniach dôležitých pre národnú obranu a článok 37 kráľovského dekrétu 689/1978 z 10. februára, ktorým sa schvaľuje nariadenie o územiach a zariadeniach dôležitých pre národnú obranu, ktorým sa vykonáva zákon 8/1975 z 12. marca o územiach a zariadeniach dôležitých pre národnú obranu, v rozsahu, v akom tieto články ukladajú vážne obmedzenia výkonu vlastníckeho práva zo strany cudzincov, vrátane povinnosti získať vojenské povolenie na úplný výkon tohto práva, ktorej nedodržanie má za následok uloženie administratívnej sankcie, ktorá sa v každom prípade nevzťahuje na španielskych štátnych príslušníkov, ak sú také obmedzenia odôvodnené na základe naliehavých dôvodov všeobecného záujmu súvisiacich s národnou obranou, výlučne vzhľadom na význam verejných záujmov, ktoré súvisia s národnou obranou, na ochrane enkláv s osobitným strategickým významom?

____________