Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Köln (Saksamaa) 24. jaanuaril 2020 – Telekom Deutschland GmbH versus Saksamaa Liitvabariik

(kohtuasi C-34/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgericht Köln

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Telekom Deutschland GmbH

Vastustaja: Saksamaa Liitvabariik

Eelotsuse küsimused

1. a)    Kas määruse (EL) 2015/21201 artikli 3 lõiget 2 tuleb olukorras, kus mobiilsidepaketile, mis määrab kindlaks mobiilse andmesideliikluse igakuise andmemahu, mille ületamise korral andmesidekiirust piiratakse, saab tasuta juurde tellida lisapaketi, millega on võimalik kasutada mobiilsideettevõtja niinimetatud sisupartnerite (Contentpartner) teatavaid teenuseid, ilma et nende teenuste kasutamisel tarbitud andmemahtu arvataks mobiilsidepaketi igakuise andmemahu hulka, kuid lõppklient annab seejuures siiski nõusoleku, et videovoogedastuse puhul kehtib lairibaühenduse maksimaalse kiiruse piirang 1,7 Mbit/s, olenemata sellest, kas tegemist on sisupartnerite või muude teenuseosutajate videovoogedastusega, tõlgendada nii, et internetiühenduse teenuste tingimusi käsitlevad lepingud määruse (EL) 2015/2120 artikli 3 lõike 2 tähenduses peavad vastama määruse (EL) 2015/2120 artikli 3 lõike 3 nõuetele?

b)    Kui vastus esimese küsimuse punktile a on jaatav: Kas määruse (EL) 2015/2120 artikli 3 lõike 3 kolmandat lõiku tuleb tõlgendada nii, et sellises olukorras nagu käesolev tuleb lairibaühenduse maksimaalse kiiruse piirangu kehtestamist pidada teatava kategooria teenuste aeglustamiseks?

c)    Kui vastus esimese küsimuse punktile b on jaatav: Kas mõistet „sidevõrku ähvardav ülekoormus“ määruse (EL) 2015/2120 artikli 3 lõike 3 kolmanda lõigu punkti c tähenduses tuleb tõlgendada nii, et see hõlmab vaid sidevõrku (ähvardavat) erakorralist või ajutist ülekoormust?

d)    Kui vastus esimese küsimuse punktile b on jaatav: Kas määruse (EL) 2015/2120 artikli 3 lõike 3 kolmanda lõigu punkti c tuleb tõlgendada nii, et sellises olukorras nagu käesolev ei luba samaväärsete andmeliikluse kategooriate võrdse kohtlemise nõue kehtestada lairibaühenduse maksimaalse kiiruse piirangut, mis kehtib vaid lisapaketi tellimise korral, mitte aga muude mobiilsidepakettide korral, ja pealegi vaid videovoogedastuse suhtes?

e)    Kui vastus esimese küsimuse punktile b on jaatav: Kas määruse (EL) 2015/2120 artikli 3 lõike 3 kolmandat lõiku tuleb tõlgendada nii, et sellises olukorras nagu käesolev on lairibaühenduse maksimaalse kiiruse piirang, mis sõltub lisapaketi tellimisest ja mida saab lõppklient pealegi mis tahes ajal kuni 24 tunniks inaktiveerida, vastavuses nõudega, et teatava kategooria teenuseid võib aeglustada üksnes nii kaua, kui vaja, et saavutada määruse (EL) 2015/2120 artikli 3 lõike 3 kolmanda lõigu punktides a–c sätestatud eesmärgid?

2. a)    Kui vastus esimese küsimuse punktile b on eitav: Kas määruse (EL) 2015/2120 artikli 3 lõike 3 teise lõigu teist lauset tuleb tõlgendada nii, et sellises olukorras nagu käesolev lähtutakse kõnealuse lairibaühenduse maksimaalse kiiruse piirangu kehtestamisel konkreetsete andmeliikluse kategooriate suhtes kohaldatavatest objektiivselt erinevatest teenusekvaliteedi tehnilistest nõuetest vaid videovoogedastuse puhul?

b)    Kui vastus teise küsimuse punktile a on jaatav: Kas määruse (EL) 2015/2120 artikli 3 lõike 3 teise lõigu kolmandat lauset tuleb tõlgendada nii, et sellises olukorras nagu käesolev saab videovoogedastusega seotud andmeliikluse identifitseerimist IP-aadresside, protokollide, URL-de ja SNI-de alusel ning nn kujuvõrdluse (Pattern-Matching) teel, mille puhul võrreldakse teatavaid päise andmeid videovoogedastusele iseloomulike andmetega, pidada andmeliikluse konkreetse sisu kontrollimiseks?

3.    Kui vastus esimese küsimuse punktile a on eitav: Kas määruse (EL) 2015/2120 artikli 3 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et sellises olukorras nagu käesolev piirab lairibaühenduse maksimaalse kiiruse piirang, mis kehtib vaid videovoogedastuse suhtes, lõppkasutajate õigust määruse (EL) 2015/2120 artikli 3 lõike 1 tähenduses?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrus (EL) 2015/2120, millega nähakse ette avatud internetiühendust käsitlevad meetmed ning millega muudetakse direktiivi 2002/22/EÜ universaalteenuse ning kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste puhul ning määrust (EL) nr 531/2012, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires (ELT 2015, L 310, lk 1).