Language of document :

A Verwaltungsgericht Köln (Németország) által 2020. január 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Telekom Deutschland GmbH kontra Bundesrepublik Deutschland

(C-34/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgericht Köln

Az alapeljárás felei

Felperes: Telekom Deutschland GmbH

Alperes: Bundesrepublik Deutschland

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1) a)    Abban az esetben, ha az olyan mobilhírközlési díjcsomag, amely a mobil adatforgalom tekintetében díjcsomagban foglalt havi adatmennyiséget ír elő, amelynek felhasználását követően az átviteli sebesség korlátozására kerül sor, egy olyan ingyenes díjcsomagopcióval bővíthető, amelynek alapján anélkül vehetők igénybe bizonyos, a távközlési vállalkozás tartalomszolgáltató partnerei által nyújtott szolgáltatások, hogy az e szolgáltatások igénybevételével felhasznált adatmennyiséget beszámítanák a mobilhírközlési díjcsomagban foglalt havi adatmennyiségbe, a végfelhasználó azonban e tekintetben a videostreaminget illetően hozzájárul a sávszélesség legfeljebb 1,7 Mbit/s-ra történő, attól független korlátozásához, hogy a tartalomszolgáltató partnerek vagy egyéb szolgáltatók általi videoközvetítésekről van-e szó, úgy kell-e értelmezni az (EU) 2015/2120 rendelet1 3. cikkének (2) bekezdését, hogy az e rendelkezés értelmében vett, az internet-hozzáférési szolgáltatás jellemzői tekintetében létrejött megállapodásoknak meg kell felelniük az (EU) 2015/2120 rendelet 3. cikkének (3) bekezdése szerinti követelményeknek?

b)    Az 1) a) kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Úgy kell-e értelmezni az (EU) 2015/2120 rendelet 3. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdését, hogy a jelen ügyben szóban forgóhoz hasonló helyzetben a sávszélesség korlátozását egy szolgáltatáskategória lassításának kell tekinteni?

c)    Az 1) b) kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Úgy kell-e értelmezni az (EU) 2015/2120 rendelet 3. cikke (3) bekezdése harmadik albekezdésének c) pontja értelmében vett „közelgő hálózati torlódás” fogalmát, hogy e fogalom kizárólag a (közelgő) kivételes vagy ideiglenes hálózati torlódásokat foglalja magában?

d)    Az 1) b) kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Úgy kell-e értelmezni az (EU) 2015/2120 rendelet 3. cikke (3) bekezdése harmadik albekezdésének c) pontját, hogy a jelen eljárásban szóban forgóhoz hasonló helyzetben a forgalom egyenértékű típusai tekintetében biztosítandó egyenlő bánásmód követelményével ellentétes a sávszélességnek kizárólag egy megrendelhető opció esetében, egyéb mobilhírközlési díjcsomagok esetében azonban nem alkalmazott, továbbá csak videostreaming tekintetében alkalmazott korlátozása?

e)    Az 1) b) kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Úgy kell-e értelmezni az (EU) 2015/2120 rendelet 3. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdését, hogy a jelen eljárásban szóban forgóhoz hasonló helyzetben a sávszélesség olyan korlátozása, amelynek alkalmazása egy megrendelhető opció megrendelésétől függ, és amelyet a végfelhasználó ezenfelül legfeljebb 24 órára bármikor kikapcsolhat, megfelel annak a követelménynek, hogy egy szolgáltatáskategória csak az (EU) 2015/2120 rendelet 3. cikke (3) bekezdése harmadik albekezdésének a)–c) pontja szerinti célok eléréséhez szükséges időtartamra lassítható?

2) a)    Az 1) b) kérdésre adandó nemleges válasz esetén: Úgy kell-e értelmezni az (EU) 2015/2120 rendelet 3. cikke (3) bekezdése második albekezdésének második mondatát, hogy a jelen eljárásban szóban forgóhoz hasonló helyzetben a sávszélesség kizárólag videostreaming tekintetében történő korlátozása a szolgáltatásnak a forgalom meghatározott kategóriái esetében elvárt műszaki minőségére vonatkozó, objektíven különböző követelményeken alapul?

b)    A 2) a) kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Úgy kell-e értelmezni az (EU) 2015/2120 rendelet 3. cikke (3) bekezdése második albekezdésének harmadik mondatát, hogy a videostreamingre eső adatforgalom IP-címek, protokollok, URL-ek és SNI-k alapján, valamint az úgynevezett pattern matching – bizonyos fejléc-információknak a videostreamingre jellemző értékekkel való összehasonlítása – útján történő azonosítása a forgalom konkrét tartalmának nyomon követését jelenti?

3)    Az 1) a) kérdésre adandó nemleges válasz esetén: Úgy kell-e értelmezni az (EU) 2015/2120 rendelet 3. cikkének (1) bekezdését, hogy a jelen eljárásban szóban forgóhoz hasonló helyzetben a sávszélesség kizárólag videostreaming tekintetében történő korlátozása korlátozza a végfelhasználóknak az (EU) 2015/2120 rendelet 3. cikkének (1) bekezdése értelmében vett jogosultságát?

____________

1 A nyílt internet-hozzáférés megteremtéséhez szükséges intézkedések meghozataláról, továbbá az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv és az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló 531/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2120 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2015. L 310., 1. o.).