Language of document :

2020 m. sausio 24 d. Verwaltungsgericht Köln (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Telekom Deutschland GmbH / Vokietijos Federacinė Respublika

(Byla C-34/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgericht Köln

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Telekom Deutschland GmbH

Atsakovė: Vokietijos Federacinė Respublika

Prejudiciniai klausimai

1. a)    Ar Reglamento (ES) 2015/21201 3 straipsnio 2 dalis tuo atveju, kai judriojo telefono ryšio tarifo planas, kurį pasirinkus suteikiamas tam tikras mėnesinis duomenų kiekis, kurį išnaudojus sumažinamas perdavimo greitis, gali būti papildomas nemokama pasirinktimi, pagal kurią tam tikromis vadinamųjų telekomunikacijų bendrovės turinio partnerių paslaugomis gali būti naudojamasi nepriskaičiuojant naudojantis šiomis paslaugomis išnaudojamo duomenų kiekio prie mėnesinio judriojo telefono ryšio tarifo plano suteikiamų duomenų kiekio, tačiau galutinis vartotojas sutinka su vaizdo transliavimo paslaugos pralaidumo ribojimu iki ne daugiau kaip 1,7 Mbit/s, nepriklausomai nuo to, ar vaizdą transliuoja turinio partneriai, ar kiti paslaugų teikėjai, aiškintina taip, kad susitarimų dėl interneto prieigos paslaugų parametrų, kaip tai suprantama pagal Reglamento (ES) 2015/2120 3 straipsnio 2 dalį, pakanka, kad būtų laikoma, jog Reglamento (ES) 2015/2120 3 straipsnio 3 dalies reikalavimai yra įgyvendinti?

b)    Jei atsakymas į 1a klausimą būtų teigiamas: ar Reglamento (ES) 2015/2120 3 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa aiškintina taip, kad, esant tokiai situacijai, kaip nagrinėjama šioje byloje, pralaidumo ribojimas vertintinas kaip paslaugų kategorijos sulėtinimas?

c)    Jei atsakymas į 1b klausimą būtų teigiamas: ar gresiančios tinklo perkrovos sąvoką, kaip ji suprantama pagal Reglamento (ES) 2015/2120 77/388 3 straipsnio 3 dalies trečios pastraipos c punktą, reikia suprasti kaip apimančią tik (gresiančias) išimtines arba laikinas tinklo perkrovas?

d)    Jei atsakymas į 1b klausimą būtų teigiamas: ar Reglamento (ES) 2015/2120 3 straipsnio 3 dalies trečios pastraipos c punktas aiškintinas taip, kad esant tokiai situacijai, kaip nagrinėjama šioje byloje, vienodo lygiaverčių duomenų srautų vertinimo principas nesuderinamas su pralaidumo ribojimu, kuris taikomas tik užsisakius papildomą pasirinktį, o pasirinkus kitus judriojo ryšio tarifų planus netaikomas, be to, galioja tik vaizdo transliavimo paslaugai?

e)    Jei atsakymas į 1b klausimą būtų teigiamas: ar Reglamento (ES) 2015/2120 3 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa aiškintina taip, kad esant tokiai situacijai, kaip nagrinėjama šioje byloje, pralaidumo ribojimo, kurio galiojimas priklauso nuo papildomos pasirinkties užsisakymo ir kurį galutinis vartotojas bet kuriuo metu ne ilgesniam kaip 24 valandų laikotarpiui gali dar ir išjungti, pakanka įgyvendinti reikalavimui, pagal kurį paslaugų kategorija gali būti sulėtinta tik tiek laiko, kiek būtina, siekiant Reglamento (ES) 2015/2120 3 straipsnio 3 dalies trečios pastraipos a–c punktuose numatytų tikslų?

2. a)    Jei atsakymas į 1b klausimą būtų neigiamas: ar Reglamento (ES) 2015/2120 3 straipsnio 3 dalies antros pastraipos antras sakinys aiškintinas taip, kad esant tokiai situacijai, kaip nagrinėjama šioje byloje, tik vaizdo transliavimo paslaugai galiojantis pralaidumo ribojimas grindžiamas vien objektyviai skirtingais specifinėms srauto kategorijoms taikomais paslaugų techninės kokybės reikalavimais?

b)    Jei atsakymas į 2a klausimą būtų teigiamas: ar Reglamento (ES) 2015/2120 3 straipsnio 3 dalies antros pastraipos trečias sakinys aiškintinas taip, kad su vaizdo transliavimo paslauga susijusio duomenų srauto identifikavimas pagal IP adresus, protokolus, URL ir SNI, taip pat taikant vadinamąjį modelio atitikimo („Pattern-Matching“) metodą, kai tam tikra antraštinė informacija lyginama su tipinėmis vaizdo srautui vertėmis, reiškia konkretaus srauto turinio stebėseną?

3.    Jei atsakymas į 1a klausimą būtų neigiamas: ar Reglamento (ES) 2015/2120 3 straipsnio 1 dalis aiškintina taip, kad esant tokiai situacijai, kaip nagrinėjama šioje byloje, ribojant pralaidumą suvaržoma tik su vaizdo transliavimu susijusi galutinių paslaugų gavėjų teisė, kaip ji suprantama pagal Reglamento (ES) 2015/2120 3 straipsnio 1 dalį?

____________

1 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2120, kuriuo nustatomos priemonės, susijusios su atvira interneto prieiga, ir kuriuo iš dalies keičiami Direktyva 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, ir Reglamentas (ES) Nr. 531/2012 dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Sąjungoje (OL L 310, 2015, p. 1).