Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 24. janvārī iesniedza Verwaltungsgericht Köln (Vācija) – Telekom Deutschland GmbH/Vācijas Federatīvā Republika

(Lieta C-34/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgericht Köln

Pamatlietas puses

Prasītāja: Telekom Deutschland GmbH

Atbildētāja: Vācijas Federatīvā Republika

Prejudiciālie jautājumi

a)    Vai Regulas (ES) 2015/2120 1 3. panta 2. punkts gadījumā, kad mobilo sakaru tarifam, kas saistībā ar mobilo datplūsmu paredz ikmēneša iekļautu konkrētu datu apjomu, pēc kura izmantošanas pārraides ātrums tiek samazināts, var tikt pieslēgta bezmaksas tarifa opcija, pamatojoties uz kuru var tikt izmantoti konkrēti telesakaru uzņēmuma t.s. contentpartner pakalpojumi, neieskaitot datu apjomu, kas ir ticis izmantots ar šiem pakalpojumiem, mobilo sakaru tarifa ikmēneša iekļautajā konkrētajā datu apjomā, taču tiešais klients šajā ziņā piekrīt joslas platuma ierobežošanai līdz maksimāli 1,7 Mbit/s videostraumēšanas gadījumā neatkarīgi no tā, vai runa ir par videostraumēšanu no contentpartner vai citiem pakalpojumu sniedzējiem, ir jāinterpretē tādējādi, ka, noslēdzot vienošanās par interneta piekļuves pakalpojumu raksturlielumiem Regulas (ES) 2015/2120 3. panta 2. punkta izpratnē, tām ir jāatbilst Regulas (ES) 2015/2120 3. panta 3. punkta prasībām?

b)    Ja uz pirmā jautājuma a) daļu ir jāatbild apstiprinoši: vai Regulas (ES) 2015/2120 3. panta 3. punkta trešā daļa ir jāinterpretē tādējādi, ka tādā situācijā, kāda ir aplūkota šajā lietā, jostas platuma ierobežošana ir jāuzskata par pakalpojumu kategorijas palēnināšanu?

c)    Ja uz pirmā jautājuma b) daļu ir jāatbild apstiprinoši: vai gaidāmas tīkla pārblīves jēdziens Regulas (ES) 2015/2120 3. panta 3. punkta trešās daļas c) apakšpunkta izpratnē ir jāinterpretē tādējādi, ka tas attiecas tikai uz (gaidāmu) ārkārtēju vai pagaidu tīkla pārblīvi?

d)    Ja uz pirmā jautājuma b) daļu ir jāatbild apstiprinoši: vai Regulas (ES) 2015/2120 3. panta 3. punkta trešās daļas c) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tādā situācijā, kāda ir aplūkota šajā lietā, prasībai par vienlīdzīgu attieksmi pret līdzvērtīgām datplūsmas kategorijām ir pretrunā jostas platuma ierobežošana, kas tiek piemērota tikai papildu abonēšanas opcijas, bet ne pārējo mobilo sakaru tarifu gadījumā, un turklāt attiecas tikai uz videostraumēšanu?

e)    Ja uz pirmā jautājuma b) daļu ir jāatbild apstiprinoši: vai Regulas (ES) 2015/2120 3. panta 3. punkta trešā daļa ir jāinterpretē tādējādi, ka tādā situācijā, kāda ir aplūkota šajā lietā, joslas platuma ierobežošana, kura ir atkarīga no papildu abonēšanas opcijas pieslēgšanas un kuru tiešais klients jebkurā brīdī turklāt var atslēgt uz ne vairāk kā 24 stundām, atbilst prasībai, ka pakalpojumu kategorija var tikt palēnināta tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai sasniegtu Regulas (ES) 2015/2120 3. panta 3. punkta trešās daļas a)–c) apakšpunktā izvirzītos mērķus?

a)    Ja uz pirmā jautājuma b) daļu ir jāatbild noliedzoši: vai Regulas (ES) 2015/2120 3. panta 3. punkta otrās daļas otrais teikums ir jāinterpretē tādējādi, ka tādā situācijā, kāda ir aplūkota šajā lietā, joslas platuma ierobežošana tikai videostraumēšanas gadījumā balstās uz konkrētu datplūsmas kategoriju objektīvi atšķirīgām pakalpojumu tehniskās kvalitātes prasībām?

b)    Ja uz otrā jautājuma a) daļu ir jāatbild apstiprinoši: vai Regulas (ES) 2015/2120 3. panta 3. punkta otrās daļas trešais teikums ir jāinterpretē tādējādi, ka videostraumēšanā izmantotās datplūsmas identificēšana, izmantojot IP adreses, protokolus, URL un SNI, kā arī t.s. pattern-matching, kuras gadījumā konkrēta header informācija tiek salīdzināta ar videostraumēšanai tipiskām vērtībām, ir datplūsmas konkrētā satura pārraudzība?

Ja uz pirmā jautājuma a) daļu ir jāatbild noliedzoši: vai Regulas (ES) 2015/2120 3. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tādā situācijā, kāda ir aplūkota šajā lietā, joslas platuma ierobežošana tikai videostraumēšanas gadījumā ierobežo tiešo lietotāju tiesības Regulas (ES) 2015/2120 3. panta 1. punkta izpratnē?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/2120 (2015. gada 25. novembris), ar ko nosaka pasākumus sakarā ar piekļuvi atvērtam internetam un groza Direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem un Regulu (ES) Nr. 531/2012 par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā (OV 2015, L 310, 1. lpp.).