Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Köln (Nemecko) 24. januára 2020 – Telekom Deutschland GmbH/Bundesrepublik Deutschland

(vec C-34/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht Köln

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Telekom Deutschland GmbH

Žalovaná: Bundesrepublik Deutschland

Prejudiciálne otázky

1.    a)    Má sa článok 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/21201 v prípade, v ktorom mobilnú tarifu, ktorá pre mobilnú dátovú prevádzku stanovuje mesačný zahrnutý objem dát, po spotrebovaní ktorého dôjde k zníženiu prenosovej rýchlosti, možno rozšíriť o bezplatnú tarifnú službu, na základe ktorej možno využívať určité služby poskytovateľov obsahu, ktorí sú partnermi telekomunikačného podniku, pričom objem dát spotrebovaný využívaním týchto služieb sa nezapočítava do mesačného zahrnutého objemu dát mobilnej tarify, avšak koncový zákazník pritom súhlasí s obmedzením šírky pásma pre prenos videí najviac na 1,7 Mbit/s bez ohľadu na to, či ide o prenos videí partnerských poskytovateľov obsahu alebo iných poskytovateľov, vykladať v tom zmysle, že dohody o charakteristických znakoch služieb prístupu k internetu v zmysle článku 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2015/2120 musia spĺňať požiadavky stanovené v článku 3 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2015/2120?

    b)    V prípade, ak je odpoveď na otázku 1 písm. a) kladná, má sa článok 3 ods. 3 tretí pododsek nariadenia (EÚ) 2015/2120 vykladať v tom zmysle, že v situácii, o akú ide v prejednávanom prípade, sa má obmedzenie šírky pásma považovať za spomalenie určitej kategórie služieb?

    c)    V prípade, ak je odpoveď na otázku 1 písm. b) kladná, má sa pojem hroziace preťaženie siete v zmysle článku 3 ods. 3 tretieho pododseku písm. c) nariadenia (EÚ) 2015/2120 vykladať v tom zmysle, že tento pojem zahŕňa len (hroziace) výnimočné alebo dočasné preťaženia siete?

    d)    V prípade, ak je odpoveď na otázku 1 písm. b) kladná, má sa článok 3 ods. 3 tretí pododsek písm. c) nariadenia (EÚ) 2015/2120 vykladať v tom zmysle, že v situácii, o akú ide v predmetnom konaní, požiadavka týkajúca sa rovnakého zaobchádzania s rovnocennými kategóriami prevádzky bráni obmedzeniu šírky pásma, ktoré sa uplatní len v prípade doplnkovej voľby, ale nie v prípade iných mobilných taríf a navyše platí len pre prenos videí?

    e)    V prípade, ak je odpoveď na otázku 1 písm. b) kladná, má sa článok 3 ods. 3 tretí pododsek nariadenia (EÚ) 2015/2120 vykladať v tom zmysle, že v situácii, o akú ide v predmetnom konaní, obmedzenie šírky pásma, ktorého zavedenie závisí od objednania doplnkovej služby a ktoré koncový zákazník navyše môže kedykoľvek deaktivovať až na 24 hodín, spĺňa požiadavku, aby sa určitá kategória služieb spomaľovala iba tak dlho, ako je to potrebné na dosiahnutie cieľov článku 3 ods. 3 tretieho pododseku písm. a) až c) nariadenia (EÚ) 2015/2120?

2.    a)    V prípade, ak je odpoveď na otázku 1 písm. b) záporná, má sa článok 3 ods. 3 druhý pododsek druhá veta nariadenia (EÚ) 2015/2120 vykladať v tom zmysle, že v situácii, o akú ide v predmetnom konaní, sa obmedzenie šírky pásma len pre prenos videí zakladá na objektívne rozdielnych technických požiadavkách na kvalitu služby špecifických kategórií prevádzky?

    b)    V prípade, ak je odpoveď na otázku 2 písm. a) kladná, má sa článok 3 ods. 3 druhý pododsek tretia veta nariadenia (EÚ) 2015/2120 vykladať v tom zmysle, že identifikácia dátovej prevádzky pripadajúcej na prenos videí na základe IP adries, protokolov, URL a SNI, ako aj prostredníctvom takzvaného „pattern matchingu“, pri ktorom sa určité informácie zo záhlavia bloku dát porovnávajú s hodnotami typickými pre prenos videí, predstavuje monitorovanie špecifického obsahu prevádzky?

3.    V prípade, ak je odpoveď na otázku 1 písm. a) záporná, má sa článok 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2120 vykladať v tom zmysle, že v situácii, o akú ide v predmetnom konaní, obmedzenie šírky pásma len pre prenos videí obmedzuje právo koncových užívateľov v zmysle článku 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2120?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2120 z 25. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu a ktorým sa mení smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb a nariadenie (EÚ) č. 531/2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 310, 2015, s. 1).