Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Köln (Nemčija) 24. januarja 2020 – Telekom Deutschland GmbH/Bundesrepublik Deutschland

(Zadeva C-34/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgericht Köln

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Telekom Deutschland GmbH

Tožena stranka: Bundesrepublik Deutschland

Vprašanja za predhodno odločanje

1. (a)    Ali je treba člen 3(2) Uredbe (EU) 2015/21201 razlagati tako, da morajo sporazumi o značilnostih storitev dostopa do interneta v smislu člena 3(2) Uredbe (EU) 2015/2120 izpolnjevati zahteve člena 3(3) Uredbe (EU) 2015/2120 v primeru, v katerem se tarifa mobilnih storitev, v kateri je za mobilni promet določena mesečna vključena količina podatkov, po porabi katere se hitrost prenosa zmanjša, lahko razširi z brezplačno tarifno možnostjo, ki omogoča rabo določenih storitev partnerjev telekomunikacijskega podjetja, ki zagotavljajo vsebino, ne da bi se količina podatkov, porabljena z uporabo teh storitev, vštela v mesečno količino podatkov, ki je vključena v tarifi mobilnih storitev, vendar pri tem končna stranka privoli v omejevanje pasovne širine za pretakanje videovsebin na največ 1,7 Mbit/s, ne glede na to, ali gre za pretakanje videovsebin partnerjev, ki zagotavljajo vsebino ali drugih ponudnikov?

(b)    Če je odgovor na točko (a) prvega vprašanja pritrdilen: ali je treba člen 3(3), tretji pododstavek, Uredbe (EU) 2015/2120 razlagati tako, da je v položaju, kakšen je v obravnavani zadevi, omejevanje pasovne širine treba šteti za upočasnjevanje vrste storitev?

(c)    Če je odgovor na točko (b) prvega vprašanja pritrdilen: ali je treba pojem neizbežna preobremenjenost v smislu člena 3(3), tretji pododstavek, točka (c), Uredbe (EU) 2015/2120 razlagati tako, da vključuje zgolj (neizbežne) izredne ali začasne preobremenjenosti omrežja?

(d)     Če je odgovor na točko (b) prvega vprašanja pritrdilen: ali je treba člen 3(3), tretji pododstavek, točka (c), Uredbe (EU) 2015/2120 razlagati tako, da v položaju, kakršen je v obravnavanem postopku, obveznost enakega obravnavanja enakovrednih vrst prometa nasprotuje omejevanju pasovne širine, ki se uporablja samo v primeru prijave na dodatno možnost, ne pa v primeru siceršnje tarife mobilnih storitev, in poleg tega velja samo za pretakanje videovsebin?

(e)     Če je odgovor na točko (b) prvega vprašanja pritrdilen: ali je treba člen 3(3), tretji pododstavek, Uredbe (EU) 2015/2120 razlagati tako, da je v položaju, kakršen je v obravnavanem postopku, omejevanje pasovne širine, ki velja v primeru prijave na dodatno možnost in ki jo končna stranka poleg tega lahko kadar koli izklopi za največ 24 ur, skladno z zahtevo, da se sme vrsta storitev upočasnjevati le toliko časa, kot je potrebno za doseganje namenov, določenih v členu 3(3), tretji pododstavek, točke od (a) do (c), Uredbe (EU) 2015/2120?

2. (a) Če je odgovor na točko (b) prvega vprašanja nikalen: ali je treba člen 3(3), drugi pododstavek, drugi stavek, Uredbe (EU) 2015/2120 razlagati tako, da v položaju, kakršen je v obravnavanem postopku, omejevanje pasovne širine zgolj za pretakanje videovsebin temelji na objektivno različnih tehničnih zahtevah glede kakovosti storitev za posamezno vrsto prometa?

(b)    Če je odgovor na točko (a) drugega vprašanja pritrdilen: ali je treba člen 3(3), drugi pododstavek, tretji stavek, Uredbe (EU) 2015/2120 razlagati tako, da če se promet, ki nastaja pri pretakanju videovsebin, identificira na osnovi naslovov IP, protokolov, URL-jev in SNI-jev ter z ujemanjem vzorcev (pattern matching), pri katerem se določene informacije v glavah primerjajo z vrednostmi, značilnimi za pretakanje videovsebin, to pomeni spremljanje posameznih vsebin prometa?

3.    Če je odgovor na točko (a) prvega vprašanja nikalen: ali je treba člen 3(1) Uredbe (EU) 2015/2120 razlagati tako, da se v položaju, kakršen je v obravnavanem postopku, z omejevanjem pasovne širine zgolj za pretakanje videovsebin omejuje pravica končnega uporabnika v smislu člena 3(1) Uredbe (EU) 2015/2120?

____________

1 Uredba (EU) 2015/2120 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta in spremembi Direktive 2002/22/ES o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami ter Uredbe (EU) št. 531/2012 o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (UL 2015, L 310, str. 1).