Language of document :

Определение на председателя на Съда от 6 декември 2019 г. (преюдициално запитване, отправено от Audiencia Provincial de Alicante — Испания) — Banco Santander, SA/VF, WD

(Дело C-691/19)1

Език на производството: испански

Председателят на Съда разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 OВ C 423, 16.12.2019 г.