Language of document :

Rješenje predsjednika Suda od 6. prosinca 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Audiencia Provincial de Alicante - Španjolska) – Banco Santander, SA protiv VF, WD

(predmet C-691/19)1

Jezik postupka: španjolski

Predsjednik Suda odredio je brisanje predmeta.

____________

1 SL C 423, 16. 12. 2019.