Language of document :

Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 6 grudnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de Alicante - Hiszpania) – Banco Santander, SA / VF, WD

(Sprawa C-691/19)1

Język postępowania: hiszpański

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 Dz.U. C 423 z 16.12.2019.