Language of document : ECLI:EU:C:2020:287


 


 Uznesenie Súdneho dvora (komora príslušná prijímať odvolania) z 23. apríla 2020 – Neoperl/EUIPO

(vec C14/20 P)

„Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Prípustnosť odvolaní – Článok 170b Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Žiadosť, ktorá nepreukazuje dôležitosť otázky, pokiaľ ide o jednotu, vnútorný súlad alebo vývoj práva Únie – Neprípustnosť odvolania“

1.      Odvolanie – Systém predchádzajúceho povolenia – Otázka dôležitá z hľadiska jednoty, vnútorného súladu alebo vývoja práva Únie – Dôkazné bremeno

(Štatút Súdneho dvora, článok 58a; Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 170b)

(pozri bod 9)

2.      Odvolanie – Systém predchádzajúceho povolenia – Návrh na uznanie prípustnosti odvolania – Formálne náležitosti – Rozsah

(Štatút Súdneho dvora, článok 58a; Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 170a a článok 170b)

(pozri body 10 – 12)

3.      Odvolanie – Systém predchádzajúceho povolenia – Otázka dôležitá z hľadiska jednoty, vnútorného súladu alebo vývoja práva Únie – Návrh na prípustnosť, ktorý nepreukazuje význam otázky – Neprípustnosť

(Štatút Súdneho dvora, článok 58a; Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 170a a článok 170b)

(pozri body 13, 15 – 18)

4.      Odvolanie – Systém predchádzajúceho povolenia – Otázka dôležitá z hľadiska jednoty, vnútorného súladu alebo vývoja práva Únie – Preskúmanie posúdenia skutkového stavu a dôkazov Súdnym dvorom – Námietka

(článok 256 ods. 1 ZFEÚ; Štatút Súdneho dvora, článok 58 prvý odsek a článok 58a; Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 170b)

(pozri bod 14)

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa neprijíma.

2.

Neoperl AG znáša svoje vlastné trovy konania.