Language of document :

Преюдициално запитване от Győri Ítélőtábla (Унгария), постъпило на 20 декември 2019 г. — J.Z./OTP Jelzálogbank Zrt. И др.

(Дело C-932/19)

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Győri Ítélőtábla (Апелативен съд на Дьор, Унгария)

Страни в главното производство

Жалбоподател във въззивното производство: J.Z.

Ответници: OTP Jelzálogbank Zrt., OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt.

Преюдициален въпрос

Допуска ли член 6, параграф 1 от Директива 93/13/ЕИО на Съвета относно неравноправните клаузи в потребителските договори1 разпоредба от националното право, която в потребителските договори за заем обявява за нищожни — освен ако не са индивидуално договорени — клаузите, по силата на които кредитна институция прилага курс „купува“ при отпускането на средствата, предназначени за придобиването на вещта, с оглед на което е сключен договорът за заем или лизинг, а за погасяването прилага курс „продава“ или друг обменен курс, различен по вид от курса, по който са отпуснати средствата, и замества нищожните клаузи, както по отношение на отпускането, така и на погасяването с разпоредба, според която се прилага официалният обменен курс, определен от Националната банка на Унгария за съответната валута, без да се разглежда дали с оглед на всички клаузи на договора посочената разпоредба действително защитава потребителя от особено неблагоприятни последици и без да се даде възможност на потребителя да изрази волята си дали желае да се ползва от защитата на тази законова разпоредба?

____________

1 ОВ L 95, 1993 г., стр. 29; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 273.