Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Győri Ítélőtábla (Madžarska) 20. decembra 2019 — J.Z./OTP Jelzálogbank Zrt. y otros

(Zadeva C-932/19)

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Győri Ítélőtábla

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: J.Z.

Tožene stranke: OTP Jelzálogbank Zrt., OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt.

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali člen 6(1) Direktive Sveta 93/13/EGS o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah1 nasprotuje določbi nacionalnega prava, s katero se v potrošniških kreditnih pogodbah (razen pogodbenih pogojev, dogovorjenih posamično) za nične razglasijo pogoji, v skladu s katerimi lahko kreditna institucija pri izplačilu sredstev za pridobitev predmeta kredita ali lizinga uporabi nakupni tečaj, pri odplačilu dolga pa prodajni tečaj oziroma drug menjalni tečaj kot tisti, ki je določen ob izplačilu sredstev, in s katero se ti nični pogoji tako glede izplačila sredstev kot odplačila dolga nadomestijo z določbo o uporabi uradnega menjalniškega tečaja narodne banke za ustrezajočo valuto, ne da bi se upoštevalo, ali je potrošnik glede na vse pogodbene pogoje z zadnjenavedeno določbo dejansko varovan pred posebej škodljivimi posledicami, oziroma potrošniku ne omogoča, da izrazi voljo glede tega, ali želi uveljaviti varstvo v skladu s tem predpisom?

____________

1 UL 1993, L 95, str. 29.