Language of document :

Преюдициално запитване от Bundesverwaltungsgericht (Германия), постъпило на 28 януари 2020 г. — F./Stadt Karlsruhe

(Дело C-47/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesverwaltungsgericht

Страни в главното производство

Жалбоподател: F.

Ответник: Stadt Karlsruhe

Преюдициален въпрос

Забраняват ли член 2, параграф 1 и член 11, параграф 4, втора алинея от Директива 2006/126/ЕО1 на държавата членка, на чиято територия правото на притежателя на свидетелство на ЕС за управление, издадено от друга държава членка за превозни средства от категории А и B, да управлява с това свидетелство моторни превозни средства в първата държава членка е отнето поради управление на превозно средство след употреба на алкохол, да откаже да признае свидетелство за управление за тези категории, което втората държава е издала на съответното лице, след като посоченото право е било отнето, чрез подновяване на свидетелството съгласно член 7, параграф 3, втора алинея от Директива 2006/126/ЕО?

____________

1 Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година относно свидетелства за управление на превозни средства (ОВ L 403, 2006 г., стр. 18; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 17, стр. 216).