Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 28. januára 2020 – F./Stadt Karlsruhe

(vec C-47/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: F.

Žalovaný: Stadt Karlsruhe

Prejudiciálna otázka

Bráni článok 2 ods. 1 a článok 11 ods. 4 druhý pododsek smernice 2006/126/ES1 členskému štátu, na ktorého území držiteľovi vodičského preukazu EÚ skupiny A a B vydaného iným členským štátom bolo z dôvodu jazdy pod vplyvom alkoholu odobraté oprávnenie viesť motorové vozidlá s týmto vodičským preukazom v prvom uvedenom členskom štáte, aby odmietol uznať vodičský preukaz pre tieto skupiny, ktorý bol dotknutej osobe v druhom uvedenom členskom štáte vydaný po tomto odobratí, a to formou obnovenia podľa článku 7 ods. 3 druhého pododseku smernice 2006/126/ES?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch (Ú. v. EÚ L 403, 2006, s. 18).