Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 28 januari 2020 – F. mot Stadt Karlsruhe

(Mål C-47/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesverwaltungsgericht (Tyskland)

Parter i det nationella målet

Klagande: F.

Motpart: Stadt Karlsruhe

Tolkningsfråga

Är det enligt artiklarna 2.1 och 11.4 andra stycket i direktiv 2006/126/EG1 förbjudet för en medlemsstat som gjort en riktig bedömning när den fråntog innehavaren av ett EU-körkort för kategori A och B som utfärdats i en annan medlemsstat rätten att framföra motorfordon med detta körkort på sitt territorium på grund av rattfylleri, att vägra att erkänna ett körkort för dessa kategorier som har utfärdats för den berörda personen i sistnämnda medlemsstat efter återkallandet genom en förnyelse enligt artikel 7.3 andra stycket i direktiv 2006/126/EG?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort (EUT L 403, 2006, s. 18)