Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Административен съд - Варна (България) на 12 февруари 2020 година – „БалевБио“ ЕООД / Териториална дирекция Северна морска, Агенция „Митници“

(Дело C-76/20)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Административен съд - Варна

Страни в главното производство

Жалбоподател: „БалевБио“ ЕООД

Ответник: Териториална дирекция Северна морска, Агенция „Митници“

Преюдициални въпроси

1.    Правило 3 а) от Общите правила за тълкуване на [Комбинираната номенклатура] от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/17541 на Комисията, следва ли да се тълкува в смисъл, че за целите на класиране на изделия като тези в главното производство — съставени от различни материали, „позицията, която най-специфично описва стоката“, във всички случаи е позицията, в която попада материалът, който е преобладаващ в количествено (обемно) отношение или това тълкуване е валидно само ако самата позиция предвижда количеството (обема) като критерий, който идентифицира по-ясно и дава по-точно и по-пълно описание на стоката?

2.    В зависимост от отговора на първия въпрос и в контекста на Обяснителните бележки към [Хармонизираната система] за позиции 4410 и 4419, следва ли Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1754 на Комисията от 6 октомври 2015 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа, да се тълкува в смисъл, че позиция 4419 не се отнася за артикули от плочи от дървесни частици (влакна), при които теглото на свързващото вещество (термо-реактивна смола) надвишава 15% от теглото на плочата?

3.    Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1754 на Комисията от 6 октомври 2015 г., трябва ли да се тълкува в смисъл, че изделия като разглежданите в главното производство — чаши, изработени от композитен материал, състоящ се от 72,33% растителни лигноцелулозни влакна и 25,2% свързващо вещество (меламинова смола), трябва да бъдат класирани в подпозиция 39241000 от Приложение I?

____________

1 Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1754 на Комисията от 6 октомври 2015 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) No 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифa

OB 2015, L 285, стр. 1