Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Administrativen sad Varna (Bulharsko) dne 12. února 2020 – „Balev Bio“ EOOD v. Agencia „Mitnici“, Teritorialna Direkcija Severna Morska

(Věc C-76/20)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Administrativen sad Varna

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: „Balev Bio“ EOOD

Odpůrkyně: Agencija „Mitnici“, Teritorialna Direkcija Severna Morska

Předběžné otázky

Musí být pravidlo 3 a) Všeobecných pravidel pro výklad [kombinované nomenklatury] obsažených v prováděcím nařízení Komise (EU) 2015/17541 ze dne 6. října 2015, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku vykládáno v tom smyslu, že pro účely zařazení takových výrobků, jako jsou výrobky dotčené v původním řízení, které jsou složeny z různých materiálů, je „číslem, které obsahuje specifičtější popis“ vždy to číslo, do kterého spadá materiál, jenž svým množstvím (objemem) převažuje, nebo je tento výklad možný pouze tehdy, pokud samotné číslo stanoví množství (objem) jako kritérium, které posuzované zboží identifikuje jasněji a popisuje jej přesnějším a úplnějším způsobem?

V závislosti na odpovědi na první otázku a v kontextu vysvětlivek k [Harmonizovanému systému] k číslům 4410 a 4419: Musí být prováděcí nařízení (EU) 2015/1754 vykládáno v tom smyslu, že číslo 4419 nezahrnuje výrobky z třískových desek (vláken), u nichž hmotnost pojiva (pryskyřice vytvrzované teplem) překračuje 15 % hmotnosti desky?

Musí být prováděcí nařízení (EU) 2015/1754 vykládáno v tom smyslu, že takové zboží, jako je zboží dotčené v původním řízení, a sice kelímky vyráběné ze 72,33 % z rostlinných lignocelulózových vláken a z 25,2 % z pojiv (melaminová pryskyřice), musí být zařazeno do podpoložky 3924 10 00 přílohy I?

____________

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1754 ze dne 6. října 2015, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 285, 30.10.2015, s. 1).