Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Administrativen sad Varna (Bulgaria) on esittänyt 12.2.2020 – ”Balev Bio” EOOD v. Agentsia ”Mitnitsi”, Teritorialna Direktsia Severna Morska

(asia C-76/20)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Administrativen sad Varna

Pääasian asianosaiset

Valittaja: ”Balev Bio” EOOD

Vastapuoli: Agentsia ”Mitnitsi”, Teritorialna Direktsia Severna Morska

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 6.10.2015 annetussa komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/17541 säädetyn yhdistetyn nimikkeistön 3 yleisen tulkintasäännön a alakohtaa tulkittava siten, että luokiteltaessa pääasian kohteena olevien kaltaisia tuotteita, jotka koostuvat eri aineista, nimike, johon paljoudeltaan (tilavuudeltaan) pääasiallinen aine kuuluu, on aina ”tavaran kuvaukseltaan yksityiskohtaisin nimike”, vai onko tämä tulkinta mahdollinen vain silloin, jos itse nimikkeessä määrätään paljous (tilavuus) perusteeksi, jolla kuvataan tavara yksityiskohtaisimmin ja kuvaillaan sitä selkeämmin ja täydellisemmin?

Ensimmäiseen kysymykseen annettavan vastauksen perusteella ja [harmonoidun järjestelmän] nimikkeitä 4410 ja 4419 koskevien selitysten yhteydessä: Onko täytäntöönpanoasetusta (EU) 2015/1754 tulkittava siten, että nimike 4419 ei käsitä mitään lastulevystä (kuidut) valmistettuja tuotteita, joissa sideaineen (lämpökovettuva hartsi) osuus ylittää 15 prosenttia levyn painosta?

Onko täytäntöönpanoasetusta (EU) 2015/1754 tulkittava siten, että pääasian kohteena olevan kaltaiset tavarat eli mukit, jotka valmistetaan yhdistelmäaineesta, josta kasviperäisen lignoselluloosakuidun osuus on 72,33 prosenttia ja sideaineiden (melamiinihartsi) 25,2 prosenttia, on luokiteltava liitteen I alanimikkeeseen 3924 10 00?

____________

1 Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 6.10.2015 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1754 (EUVL 2015, L 285, s. 1).