Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. veljače 2020. uputio Administrativen sad Varna (Bugarska) – „BalevBio” EOOD/Teritorialna Direkcia Severna Morska, Agencia „Mitnici”

(predmet C-76/20)

Jezik postupka: bugarski

Sud koji je uputio zahtjev

Administrativen sad Varna

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: „BalevBio” EOOD

Druga stranka u žalbenom postupku: Teritorialna Direkcia Severna Morska, Agencia „Mitnici”

Prethodna pitanja

Treba li pravilo 3. (a) Općih pravila za tumačenje [kombinirane nomenklature] Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/17541 tumačiti na način da je pri razvrstavanju proizvoda poput onih o kojima je riječ u glavnom postupku i koji se sastoje od različitih materijala „tarifni broj koji sadržava najodređeniji opisˮ uvijek onaj tarifni broj kojem po količini (opsegu) pripada prevladavajući materijal ili je takvo tumačenje moguće isključivo ako se sâmim tarifnim brojem predviđa količina (opseg) kao kriterij kojim se proizvod točnije određuje te jasnije i potpunije opisuje?

Ovisno o odgovoru na prvo pitanje i u kontekstu napomena s objašnjenjem [Harmoniziranog sustava] koje se odnose na tarifne brojeve 4410 i 4419:, treba li Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2015/1754 tumačiti na način da se tarifni broj 4419 ne odnosi na proizvode od iverice (vlakna) u kojima masa vezivnog materijala (termoaktivna smola) čini više od 15 % mase cijele ploče?

Treba li Provedbenu uredbu (EU) 2015/1754 tumačiti na način da proizvode poput onih o kojima je riječ u glavnom postupku odnosno kompozitne čaše sačinjene od 72,33 % biljnih lignoceluloznih vlakana i 25,2 % vezivnog materijala (melaminska smola) treba razvrstati u tarifni podbroj 3924 10 00 Priloga I.?

____________

1 Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1754 od 6. listopada 2015. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL 2015., L 285, str. 1.)