Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administrativen sad Varna (Bułgaria) w dniu 12 lutego 2020 r. – „BalevBio” EOOD/ Teritorialna Direktsia Severna Morska, Agentsia „Mitnitsi”

(Sprawa C-76/20)

Język postępowania: bułgarski

Sąd odsyłający

Administrativen sad Varna

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: „BalevBio” EOOD

Strona pozwana: Teritorialna Direktsia Severna Morska, Agentsia „Mitnitsi”

Pytania prejudycjalne

Czy regułę 3 a) Ogólnych reguł interpretacji [Nomenklatury scalonej] zawartych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/17541 z dnia 6 października 2015 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej należy interpretować w ten sposób, że dla celów klasyfikacji wyrobów takich jak rozpatrywane w postępowaniu głównym – wykonanych z różnych materiałów, „pozycją określającą towar w sposób najbardziej szczegółowy” w każdym wypadku jest pozycja, którą objęty jest materiał przeważający ilościowo (objętościowo), czy też interpretacja ta jest ważna jedynie, jeśli sama pozycja przewiduje ilość (objętość) jako kryterium, które identyfikuje towar jaśniej i dokładniej oraz pełniej go opisuje?

W zależności od odpowiedzi na pytanie pierwsze i w kontekście not wyjaśniających do [Zharmonizowanego systemu] dotyczących pozycji 4410 i 4419, czy rozporządzenie wykonawcze 2015/1754 należy interpretować w ten sposób, że pozycja 4419 nie odnosi się do artykułów z płyt wiórowych (pilśniowych), w których ciężar spoiwa (żywicy termoutwardzalnej) przekracza 15% ciężaru płyty?

Czy rozporządzenie wykonawcze 2015/1754 należy interpretować w ten sposób, że wyroby takie jak rozpatrywane w postępowaniu głównym – kubki wytworzone z mieszanego materiału składającego się w 72,33% z roślinnych włókien lignocelulozowych i w 25,2% ze spoiwa (żywicy melaminowej), należy sklasyfikować w podpozycji 39241000 załącznika I?

____________

1     Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1754 z dnia 6 października 2015 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. 2015, L 285, s. 1)