Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd Varna (Bulharsko) 12. februára 2020 – „BalevBio“ EOOD/Teritorialna Direkcija Severna Morska, Agencija „Mitnici“

(vec C-76/20)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Administrativen săd Varna

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: „BalevBio“ EOOD

Odporkyňa: Teritorialna Direkcija Severna Morska, Agencija „Mitnici“

Prejudiciálne otázky

Má sa pravidlo 3 а) Všeobecných pravidiel na interpretáciu [Kombinovanej nomenklatúry] upravených vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2015/17541 vykladať v tom zmysle, že na účely zatriedenia výrobkov, akými sú sporné výrobky v konaní vo veci samej, ktoré sú zložené z rôznych látok, sa za „položku, ktorá obsahuje presnejší opis tovaru“ považuje vždy tá položka, do ktorej patrí látka s najvyšším množstevným (objemovým) podielom alebo je takýto výklad možný len v tom prípade, ak samotná položka upravuje množstvo (objem) ako kritérium, ktoré presnejšie označuje a jasnejšie a úplnejšie popisuje predmetný tovar?

V závislosti od odpovede na prvú otázku a v kontexte vysvetliviek k [Harmonizovanému systému] týkajúcich sa položiek 4410 a 4419: Má sa vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1754 vykladať v tom zmysle, že položka 4419 nezahŕňa výrobky z drevotriesky (vlákna), v prípade ktorých hmotnosť spojiva (termosetovej živice) presahuje 15 % hmotnosti drevotriesky?

Má sa vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1754 vykladať v tom zmysle, že tovary, ktoré sú predmetom sporu v konaní vo veci samej, konkrétne poháre vyrobené z kompozitného materiálu so 72,33%-ným podielom rastlinných ligno-celulózových vlákien a 25,2%-ným podielom spojiva (melamínová živica), sa majú zatriediť do podpoložky 3924 10 00 prílohy I?

____________

1 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1754 zo 6. októbra 2015, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. EÚ L 285, 2015, s. 1).