Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Administrativen sad –Varna (Bolgarija) 12. februarja 2020 – „Balev Bio“ EOOD/Agentsia „Mitnitsi“, Teritorialna Direktsia Severna Morska

(Zadeva C-76/20)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Administrativen sad –Varna

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: „Balev Bio“ EOOD

Nasprotna stranka: Agentsia „Mitnitsi“, Teritorialna Direktsia Severna Morska

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba pravilo 3(a) Splošnih pravil za razlago [kombinirane nomenklature] Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/17541 z dne 6. oktobra 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi razlagati tako, da je za namen uvrstitve proizvodov, kakršni so proizvodi, obravnavani v postopku v glavni stvari, ki so sestavljeni iz različnih materialov, „tarifna številka, v kateri je najbolj konkretno ali najbolj natančno poimenovanje za proizvod“ vedno tarifna številka, pod katero spada po količini (obsegu) prevladujoči material, ali pa je taka razlaga mogoča samo, če je količina (obseg) kot merilo, s katerim je proizvod najbolj natančno poimenovan ter najbolj jasno in kompletno opisan, določena pod samo tarifno številko?

Odvisno od odgovora na prvo vprašanje in glede na pojasnjevalne opombe [harmoniziranega sistema] k tarifnima številkama 4410 in 4419: ali je treba Izvedbeno uredbo (EU) 2015/1754 razlagati tako, da pod tarifno številko 4419 niso vključeni izdelki iz ivernih plošč (vlakna), pri katerih teža veziva (termoreaktivna smola) presega 15 % teže plošče?

Ali je treba Izvedbeno uredbo (EU) 2015/1754 razlagati tako, da je proizvode, kakršni so proizvodi, obravnavani v postopku v glavni stvari, torej kozarci, ki so izdelani iz sestavljenega materiala iz 72,33-odstotnega deleža rastlinskih lignoceluloznih vlaken in 25,2-odstotnega deleža veziv (melaminske smole), treba uvrstiti pod tarifno podštevilko 3924 10 00 iz Priloge I?

____________

1 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1754 z dne 6. oktobra 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi, pravila 1, 2(b), 3(a) in (b) ter 6 Splošnih pravil za razlago kombinirane nomenclature (UL 2015, L 285, str. 1).