Language of document :

Преюдициално запитване от Højesteret (Дания), постъпило на 24 февруари 2020 г. — Apcoa Parking Danmark A/S/Skatteministeriet

(Дело C-90/20)

Език на производството: датски

Запитваща юрисдикция

Højesteret

Страни в главното производство

Жалбоподател: Apcoa Parking Danmark A/S

Ответник: Skatteministeriet

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 2, параграф 1, буква в) от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност1 да се тълкува в смисъл, че таксата за контрол за нарушение на разпоредбите за паркиране в частен имот представлява насрещна престация за предоставена услуга и че следователно е налице сделка, която подлежи на облагане с ДДС?

____________

1 ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7.