Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Højesteret (Danmark) den 24. februar 2020, Apcoa Parking Danmark A/S mod Skatteministeriet

(Sag C-90/20)

Processprog: dansk

Den forelæggende ret

Højesteret

Parter

Appellant: Apcoa Parking Danmark A/S

Indstævnt: Skatteministeriet

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 2, stk. 1, litra c, i Rådets direktiv 2006/112/EF1 af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem fortolkes således, at kontrolgebyrer for overtrædelse af forskrifter for parkering på privat grund udgør et vederlag for en leveret ydelse, således at der foreligger en momspligtig transaktion?

____________

1 EUT 2006, L 347, s.1