Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Højesteret (Dánsko) 24. februára 2020 – Apcoa Parking Danmark A/S/Skatteministeriet

(vec C-90/20)

Jazyk konania: dánčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Højesteret

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Apcoa Parking Danmark A/S

Žalovaný: Skatteministeriet

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 2 ods. 1 písm. c) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty1 vykladať v tom zmysle, že kontrolné poplatky za porušenie predpisov týkajúcich sa parkovania na súkromnom pozemku predstavujú protiplnenie za poskytnutú službu, v dôsledku čoho dochádza k transakcii podliehajúcej DPH?

____________

1 Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.