Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Højesteret (Danmark) den 24 februari 2020 – Apcoa Parking Danmark A/S mot Skatteministeriet

(Mål C-90/20)

Rättegångsspråk: danska

Hänskjutande domstol

Højesteret

Parter i det nationella målet

Klagande: Apcoa Parking Danmark A/S

Motpart: Skatteministeriet

Tolkningsfråga

Ska artikel 2.1 c i rådets direktiv 2006/112/EG1 av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt tolkas så, att kontrollavgifter för överträdelse av föreskrifter för parkering på privat mark utgör ersättning för en tillhandahållen tjänst och att det därmed föreligger en beskattningsbar transaktion?

____________

1 EUT 2006, L 347, s. 1.