Language of document :

Преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof (Австрия), постъпило на 16 януари 2020 г. — XY

(Дело C-18/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател в ревизионното производство: XY

Ответник: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Преюдициални въпроси

Обхващат ли изразите „нови елементи или нови факти“, „установени или представени от кандидата“ в член 40, параграфи 2 и 3 от Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила1 и обстоятелства, които са били налице още преди окончателно да приключи предходната процедура за предоставяне на убежище?

При утвърдителен отговор на първия въпрос:

В случай че се появят нови факти или доказателства, които не е можело да бъдат изложени в предходната процедура, без чужденецът да има вина за това, достатъчно ли е на кандидата за убежище да се даде възможността да поиска възобновяването на окончателно приключила предходна процедура?

Когато кандидатът за убежище има вина, че не се е позовал на новоизложените основания още в предходната процедура за предоставяне на убежище, може ли органът да откаже да разгледа по същество последваща молба въз основа на национална норма, която закрепва общоприложим в административното производство принцип, въпреки че поради неприемането на специални норми държавата членка не е транспонирала правилно член 40, параграфи 2 и 3 от Директивата относно процедурите и вследствие на това не се е и изрично възползвала от залегналата в член 40, параграф 4 от Директивата относно процедурите възможност да предвиди изключение, що се отнася до разглеждането по същество на последващата молба?

____________

1 ОВ L 180, 2013 г., стр. 60.