Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgerichtshof (Avstrija) 16. januarja 2020 - XY

(Zadeva C-18/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Vlagateljica revizije: XY

Nasprotna stranka: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali izrazi „novi elementi ali ugotovitve“, ki „so se pojavili“ oziroma jih je „prosilec navedel“, iz člena 40(2) in (3) Direktive 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite1 vključujejo tudi okoliščine, ki so obstajale že pred pravnomočnim končanjem prejšnjega azilnega postopka?

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen:

2.    Ali v primeru, če se pojavijo nova dejstva ali dokazna sredstva, ki jih v prejšnjem postopku brez tujčeve krivde ni bilo mogoče navesti, zadostuje, da se prosilcu za azil omogoči, da zahteva ponovno uvedbo predhodnega postopka o pravnomočno razsojeni stvari?

3.    Ali sme urad, če prosilec za azil po svoji krivdi novo zatrjevanih razlogov ni navedel že v predhodnem postopku, vsebinsko presojo naknadne prošnje zavrniti na podlagi nacionalnega pravila, s katerim je določeno za upravni postopek splošno veljavno načelo, čeprav država članica, ker ni sprejela posebnih pravil, določb člena 40(2) in (3) Direktive o postopkih ni pravilno prenesla, zaradi česar tudi ni izrecno izkoristila možnosti iz člena 40(4) Direktive o postopkih, da sme določiti izjemo od vsebinske presoje naknadne prošnje?

____________

1 UL 2013, L 180, str. 60.