Language of document :

Преюдициално запитване от Bundesgerichtshof (Германия), постъпило на 3 февруари 2020 г. — Hengstenberg GmbH & Co. KG/Spreewaldverein e.V.

(Дело C-53/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesgerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: Hengstenberg GmbH & Co. KG

Ответник: Spreewaldverein e.V.

Преюдициални въпроси

Може ли в процедурата по изменение на спецификацията, което не е несъществено, да се приеме, че всяка действителна или потенциална, стига да не е съвсем невероятна, икономическа последица за физическо или юридическо лице е достатъчна, за да обоснове наличието на необходимия за предявяване на възражение срещу заявлението или за обжалване на благоприятното решение по заявлението законен интерес по смисъла на член 53, параграф 2, първа алинея във връзка с член 49, параграф 3, първа алинея и параграф 4, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1151/20121 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни?

При отрицателен отговор на първия въпрос:

Имат ли в процедурата по изменение на спецификацията, което не е несъществено, законен интерес по смисъла на член 53, параграф 2, първа алинея във връзка с член 49, параграф 3, първа алинея и параграф 4, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 (само) оператори, които произвеждат продукти или храни, сходни на произвежданите от операторите, за които е регистрирано защитено географско указание?

При отрицателен отговор на втория въпрос:

a)    Следва ли за целите на изискванията относно законния интерес по смисъла на член 49, параграф 3, първа алинея и параграф 4, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 да се прави разграничение между процедурата по регистрация съгласно членове 49—52 от Регламент № 1151/2012, от една страна, и процедурата по изменение на спецификацията съгласно член 53 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, от друга страна, и

б)    поради това имат ли в процедурата по изменение на спецификацията, което не е несъществено, законен интерес по смисъла на член 53, параграф 2, първа алинея във връзка с член 49, параграф 3, първа алинея и параграф 4, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 само производители, които произвеждат или конкретно възнамеряват да произвеждат в географския район продукти, които отговарят на продуктовата спецификация, така че „неместните“ оператори поначало нямат право да се позовават на законен интерес?

____________

1     Регламент № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 343, 2012 г., стр. 1).