Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 3. veebruaril 2020 – Hengstenberg GmbH & Co. KG versus Spreewaldverein e.V.

(kohtuasi C-53/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: Hengstenberg GmbH & Co. KG

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Spreewaldverein e.V.

Eelotsuse küsimused

Kas spetsifikaadi olulise muudatuse taotlemise menetluses võib füüsilisele või juriidilisele isikule avalduv mis tahes praegune või potentsiaalne majanduslik mõju, mis ei ole täiesti ebatõenäoline, olla piisav selleks, et põhjendada õiguspärast huvi Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määruse (EL) nr 1151/20121 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta artikli 53 lõike 2 esimese lõigu tähenduses koostoimes sama määruse artikli 49 lõike 3 esimese lõigu ja lõike 4 teise lõiguga, mis on vajalik, et esitada taotlusele vastuväidet või vaidlustada taotluse suhtes tehtud pooldavat otsust?

Kui esimesele küsimusele tuleb vastata eitavalt:

Kas spetsifikaadi olulise muudatuse taotlemise menetluses on õiguspärane huvi määruse nr 1151/2012 artikli 53 lõike 2 esimese lõigu tähenduses koostoimes sama määruse artikli 49 lõike 3 esimese lõigu ja lõike 4 teise lõiguga (ainult) ettevõtjal, kes toodab nende toodetega, mille jaoks kaitstud geograafiline tähis on registreeritud, samaväärseid tooteid või toitu?

Kui teisele küsimusele tuleb vastata eitavalt:

a)    Kas seoses nõuetega, mis esitatakse õiguspärasele huvile määruse nr 1151/2012 artikli 49 lõike 3 esimese lõigu ja lõike 4 teise lõigu tähenduses, tuleb vahet teha ühelt poolt määruse nr 1151/2012 artiklites 49–52 sätestatud registreerimismenetluse ja teiselt poolt sama määruse artiklis 53 sätestatud spetsifikaadi muutmise menetluse vahel ning

b)    kas seetõttu võib spetsifikaadi olulise muudatuse taotlemise menetluses olla õiguspärane huvi määruse nr 1151/2012 artikli 53 lõike 2 esimese lõigu tähenduses koostoimes sama määruse artikli 49 lõike 3 esimese lõigu ja lõike 4 teise lõiguga ainult nendel tootjatel, kes toodavad või konkreetselt kavandavad toota asjaomases geograafilises piirkonnas tootespetsifikaadile vastavaid tooteid, mille tulemusel ei saa „mittekohalikud“ mingil juhul tugineda õiguspärasele huvile?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrus nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta (ELT 2012, L 343, lk 1).