Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 3.2.2020 – Hengstenberg GmbH & Co. KG v. Spreewaldverein e.V.

(asia C-53/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Hengstenberg GmbH & Co. KG

Vastapuoli: Spreewaldverein e.V.

Ennakkoratkaisukysymykset

Voiko mikä tahansa luonnolliseen henkilöön tai oikeushenkilöön kohdistuva tosiasiallinen tai mahdollinen taloudellinen vaikutus, joka ei ole täysin epätodennäköinen, riittää muuta kuin vähäistä tuote-eritelmän muutosta koskevassa menettelyssä perusteeksi katsoa, että kyse on maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21.11.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/20121 53 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa sekä 49 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ja 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetusta oikeutetusta edusta, joka on edellytyksenä hakemusta koskevan vastaväitteen esittämiselle tai muutoksen hakemiselle hakemuksen johdosta tehtyyn myönteiseen päätökseen?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi:

Onko muuta kuin vähäistä tuote-eritelmän muutosta koskevassa menettelyssä kyse asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa sekä 49 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä kohdassa ja 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetusta (vain) niiden talouden toimijoiden oikeutetusta edusta, jotka valmistavat vastaavia tuotteita tai elintarvikkeita kuin ne toimijat, joiden hyväksi suojattu maantieteellinen merkintä on rekisteröity?

Jos toiseen kysymykseen vastataan kieltävästi:

a)    Onko asetuksen (EU) N:o 1151/2012 49 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ja 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettua oikeutettua etua koskevien edellytysten suhteen erotettava toisistaan tilanteet, joissa on kyse yhtäältä mainitun asetuksen 49–52 artiklan mukaisesta rekisteröintimenettelystä ja toisaalta sen 53 artiklan mukaisesta tuote-eritelmän muutosta koskevasta menettelystä, ja

b)    onko sen johdosta muuta kuin vähäistä tuote-eritelmän muutosta koskevassa menettelyssä kyse asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa sekä 49 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä kohdassa ja 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetusta vain niiden tuottajien oikeutetusta edusta, jotka tuottavat kyseisellä maantieteellisellä alueella tuote-eritelmää vastaavia tuotteita tai joilla on konkreettinen aikomus tällaisen tuotannon aloittamiseen, joten oikeutettuun etuun vetoaminen on alueen ulkopuolisten toimijoiden osalta jo lähtökohtaisesti poissuljettu?

____________

1 Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21.11.2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1151/2012 (EUVL 2012, L 343, s. 1).