Language of document :

2020 m. vasario 3 d. Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Hengstenberg GmbH & Co. KG / Spreewaldverein e.V.

(Byla C-53/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Hengstenberg GmbH & Co. KG

Kita apeliacinio proceso šalis: Spreewaldverein e.V.

Prejudiciniai klausimai

Ar reikšmingo specifikacijos keitimo procedūroje pakanka bet kokio esamo ar galimo, tikėtino ekonominio poveikio fiziniam ar juridiniam asmeniui, kad juo būtų galima pagrįsti teisėtą interesą, kaip jis suprantamas pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/20121 53 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą, siejamą su 49 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa ir 4 dalies antra pastraipa, kurio reikalaujama teikiant prieštaravimą dėl paraiškos ar apeliacinį skundą dėl teigiamo sprendimo dėl paraiškos?

Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai:

Ar reikšmingo specifikacijos keitimo procedūroje teisėtą interesą, kaip jis suprantamas pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą, siejamą su 49 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa ir 4 dalies antra pastraipa, gali turėti (tik) veiklos vykdytojai, kurie gamina panašius produktus arba maisto produktus kaip veiklos vykdytojai, įregistravę saugomą geografinę nuorodą?

Jeigu į antrąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai:

a)    ar reikalavimus dėl teisėto intereso, kaip jis suprantamas pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 49 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą ir 4 dalies antrą pastraipą, reikia skirtingai taikyti įregistravimo procedūrai pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 49–52 straipsnius ir specifikacijos keitimo procedūrai pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnį ir

b)    ar dėl šios priežasties reikšmingo specifikacijos keitimo procedūroje teisėtą interesą, kaip jis suprantamas pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 53 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą, siejamą su 49 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa ir 4 dalies antra pastraipa, gali turėti tik gamintojai, kurie geografinėje vietovėje gamina produktus, atitinkančius produkto specifikaciją, arba konkrečiai planuoja tokią gamybą, todėl „nevietiniams“ automatiškai netaikoma teisė remtis teisėtu interesu?

____________

1 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (OL L 343, 2012, p. 1).